O nama

Osnovnu delatnost Instituta za uporedno pravo čine uporednopravna istraživanja, sa misijom da se javnosti kritički analiziraju i predstave zakonodavna rešenja u drugim državama i nadnacionalnim organizacijama, kao i novine u međunarodnom pravu i da se na taj način ekspertizom doprinese razvoju pravne nauke, kreiranju modernog zakonodavstva i kvalitetnom rešavanju savremenih pravnih izazova u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Za više od 60 godina postojanja IUP je izrastao u jednu od vodećih istraživačkih institucija u oblasti društvenih nauka u zemlji i regionu, a ujedno je i jedan od najstarijih instituta za komparativno pravna istraživanja u Evropi i svetu. Svoj ugled IUP pre svega duguje stručnosti, posvećenosti i entuzijazmu zaposlenih koji njegovu delatnost obavljaju u skladu sa međunarodnim standardima, težeći da svoju ekspertizu stalno inoviraju, unapređuju i proširuju.

IUP učestvuje u Programu osnovnih istraživanja koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a u okviru kog radi oko 30 istraživača u istraživačkim i naučnim zvanjima i zaposlenih u administraciji. O kvalitetu zaposlenih govori i činjenica da je prilikom ocenjivanja projekata na konkursu resornog Ministarstva IUP tradicionalno najbolje ocenjen, ispred svih ostalih koji konkurišu sa temama iz oblasti pravnih nauka.

IUP se posebno trudi da očuva i razvije naučnoistraživački kadar i podmladak, podstičući saradnike da koriste mogućnosti za studiranje, stipendiranje i druge vidove stručnog usavršavanja, kao i stimulišući njihovo učešće u projektima i prezentovanje rezultata istraživanja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Plodonosnom radu IUP doprinela su značajna imena srpske pravne nauke, profesori pravnih fakulteta i akademici koji su se bavili aktuelnim temama u svom vremenu, tako da su napisali prve radove u oblastima poput transplantacije ljudskih organa, zaštite građana, referenduma, međunarodne tehničke saradnje i drugih.

IUP je okupio i ugledne strane stručnjake koji pomažu da se u kratkom roku obezbedi uvid u propise i pravnu praksu u bilo kom delu sveta.

Naučno-istraživačka i izdavačka delatnost su veoma žive, tako da je IUP objavio više od 300 monografija i tematskih zbornika. Izdvajaju se: „Uvod u pravo Sjedinjenih Američkih Država”, „Uvod u pravo Nemačke”, „Haški tribunal”, „Elementarne nepogode – vanredne situacije”, „OEBS – 40 godina završnog akta iz Helsinkija”; kao i dva važna zbornika radova, i to jedan povodom 100 godina od Prvog svetskog rata a drugi pod naslovom „Religija – politika – pravo”. IUP je u domaćim i međunarodnijm naučnim krugovima poznat i po veoma značajnom časopisu Strani pravni život” koji izlazi više od 60 godina i svrstava se u naučne časopise od izuzetnog nacionalnog značaja. Većina ovih dela dostupna je najširoj javnosti u elektronskom obliku.

IUP poseduje i specijalizovanu biblioteku od preko 24.000 knjiga i stranih zakona koji su na raspolaganju svima koji žele da izučavaju inostrano pravo.

Institut za uporedno pravo je povodom 60 godina postojanja i rada odlikovan Zlatnom medaljom za izuzetne zasluge u razvoju pravne nauke, na Sretenje 2016. g.

U ovoj sekciji

Rukovodstvo IUP

Vršilac dužnosti direktora Instituta je prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik. Dr Ćeranić Perišić rođena je 1979. godine u Beogradu.

Detaljnije
zakonodavna rešenja

Delatnost

Osnovnu delatnost Instituta za uporedno pravo čine uporednopravna istraživanja, sa misijom da se kritički analiziraju i javnosti predstave zakonodavna rešenja u drugim državama i nadnacionalnim organizacijama, kao i novine u međunarodnom pravu i da se na taj način ekspertizom doprinese razvoju pravne nauke, kreiranju modernog zakonodavstva i kvalitetnom rešavanju savremenih pravnih izazova u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Detaljnije
Partneri i saradnici Institut za uporedno pravo

Partneri

IUP trajno sarađuje sa: Institutom za evropske studije, Institutom za spoljnu trgovinu, Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja, Institutom za društvene nauke, Pravnim fakultetom u Beogradu, Pravnim fakultetom u Novom Sadu, Pravnim fakultetom u Kragujevcu, Pravnim fakultetom u Osijeku, Panevropskim Univerzitetom Apeiron Banja Luka, Institutom za ekonomska i socijalna istraživanja, Beogradskim centrom za ljudska prava...

Detaljnije
Biblioteka Intitut za uporedno pravo

Biblioteka

Biblioteka IUP ima preko 24.000 knjiga, a tokom višedecenijske razmene i na drugi način  bibliotečki fond je obogaćen za oko 200 naslova časopisa. Po tim svojim karakteristikama, spada u red najbogatijih pravnih biblioteka u zemlji.

Detaljnije
Uporednopravna Istraživanja

Istorijat IUP

Institut za uporedno pravo osnovan je uredbom Saveznog izvršnog veća 1955. godine koju je potpisao tadašnji predsednik FNRJ Josip Broz Tito. IUP je započeo sa radom 1. januara 1956. godine, kao jedna od prvih ustanova te vrste u svetu.

Detaljnije
plan integriteta

Integritet

IUP posluje u skladu sa zakonom, internim propisima i profesionalnom etikom, a njegov status i delatnost regulisani su Zakonom o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS” br. 49/2019).

Detaljnije

Javne nabavke

Obaveštenje o javnoj nabavci

Detaljnije