Arhiva projekata od 2000. do 2011.

Arhiva projekata
 1. Harmonizacija jugoslovenskog prava sa privrednim pravom Evropske unije i standardima Saveta Evrope;
 2. Ugovor o izradi uporednopravne studije za izradu novog zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti;
 3. Prilog izradi akcionog plana usklađivanja zakona RS sa odgovarajućim propisima EU;
 4. Izrada uporednopravne studije nacrta zakona o zadrugama;
 5. Uporednopravna analiza i izrada teksta zakona o trgovini;
 6. Izrada ekspertize nacrta zakona o kulturnim dobrima kao i usklađivanje kaznenih odredbi;
 7. Izrada uporednopravne studije i nacrta zakona o kulturi;
 8. Izrada nacrta zakona o dijaspori;
 9. Praćenje i obaveštavanje nadležnih organa o aktivnostima UNCITRAL-a, UNDROIT-a i Haške konferencije za međunarodno privatno pravo;
 10. Izrada akcionog plana reforme sistema odbrane Srbije i Crne Gore i izrada modela zakona i drugih pravnih akata u skladu sa akcionim planom;
 11. Prilog izradi strategije Srbije za ubrzanje pridruživanju SR Jugoslavije Evropskoj Uniji;
 12. Usklađivanje jugoslovenskog prava sa evropskim konvencijama o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;
 13. Izrada uporednopravne studije i modela zakona o dodatnom zdravstvenom osiguranju;
 14. Monitoring nezavisnosti i kapaciteta pravosuđa po EU MAP metodologiji;
 15. Izrada komentara novog vojnog zakonodavstva;
 16. Izrada zakona o zabrani diskriminacije;
 17. Hamonizacija domaćeg prava sa pravom Evropske unije – projekat finansirao SDC;