Архива пројеката од 2000. до 2011.

архива пројеката
 1. Хармонизација југословенског права са привредним правом Европске уније и стандардима Савета Европе;
 2. Уговор о изради упоредноправне студије за израду новог закона о научноистраживачкој делатности;
 3. Прилог изради акционог плана усклађивања закона РС са одговарајућим прописима ЕУ;
 4. Израда упоредноправне студије нацрта закона о задругама;
 5. Упоредноправна анализа и израда текста закона о трговини;
 6. Израда експертизе нацрта закона о културним добрима као и усклађивање казнених одредби;
 7. Израда упоредноправне студије и нацрта закона о култури;
 8. Израда нацрта закона о дијаспори;
 9. Праћење и обавештавање надлежних органа о активностима UNCITRAL-а, UNDROIT-а и Хашке конференције за међународно приватно право;
 10. Израда акционог плана реформе система одбране Србије и Црне Горе и израда модела закона и других правних аката у складу са акционим планом;
 11. Прилог изради стратегије Србије за убрзање придруживању СР Југославије Европској Унији;
 12. Усклађивање југословенског права са европским конвенцијама о људским правима и основним слободама;
 13. Израда упоредноправне студије и модела закона о додатном здравственом осигурању;
 14. Мониторинг независности и капацитета правосуђа по ЕУ МАП методологији;
 15. Израда коментара новог војног законодавства;
 16. Израда закона о забрани дискриминације;
 17. Хамонизација домаћег права са правом Европске уније – пројекат финансирао СДЦ;