Оснивање и престанак рада правних лица

Истраживачи ИУП суверено владају материјама компанијског права, права осигурања и стечајног права, а одлично познају и развој законодавства и праксе у Србији, државама у окружењу и Европској унији, тако да приватном сектору пружају вишеструко проверене информације и утемељене савете.

развој законодавства и пракса

ИУП је урадио десетине савета у вези са оснивањем и престанком рада привредних организација, укључујући банке и осигуравајућа друштва.

Неко од питања на којима смо успешно радили су:

– избор, примена и тумачење меродавног права за домаће и међународне уговоре у привреди;

– прописи и поступак код оснивања привредних друштава у Србији и иностранству и избор одговарајућих организационих облика привредних друштава;

– обезбеђење поштовања радноправних прописа и прописа о обавезном социјалном осигурању у другим државама;

–  израда поџаконских аката чије доношење је у надлежности привредног друштва;

– поступање у вези са поступцима стечаја, реорганизације и ликвидације.