Документи

Општи акти Института за упоредно право

Назив документа Преузимање
Статут PDF
Правилник о раду PDF
Правилник о заштити података о личности PDF
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Институту за упоредно право (пречишћен текст) PDF
Правилник о раду библиотеке PDF
Етички кодекс Института за упоредно право PDF
Пословник Научног већа Института за упоредно право PDF
Правилник о канцеларијском и архивском пословању PDF
Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања PDF
 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама PDF
 Правилник о расподели сопствених средстава Института за упоредно право PDF
 Пословник Етичке комисије Института за упоредно право – пречишћен текст PDF
Пријавa за давање мишљења о усклађености истраживачког пројекта са начелима добре научно-истраживачке праксе PDF
DOC
Пословник о раду Управног одбора Института за упоредно право PDF
Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођењу поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама PDF
Правилник о пријави и реализцији научних и стручних пројеката у Институту за упоредно право у Београду PDF
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања PDF
Правилник о менторству PDF
Програм обуке радника из области заштите од пожара PDF
Правила заштите од пожара PDF
Правилник о финансирању докторских студија и пријави и одбрани докторских теза PDF
Правилник о процени ризика за радна места Института за упоредно право PDF
План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Институту за упоредно право PDF
 Правилник о издавачкој делатности Института за упоредно право PDF
  • Прилог 1 – Образац предлога за издавање монографије
  • Прилог 2 – Образац предлога за издавање зборника радова
  • Прилог 3 – Образац предлога за издавање новог часописа
  • Прилог 4 – Образац рецензије рукописа
DOC
DOC
DOC
DOC
Правилник о начину стицања звања истраживача који раде на истраживачко-развојним пословима PDF
 Програм обуке за представнике запослених и руководиоце PDF
 Правилник о финансирању трошкова усавршавања PDF

Остали документи

Назив документа Преузимање
Програм развоја института из области друштвених наука – за период 2022–2024. године PDF
Програм развоја Института за упоредно право у периоду 2021-2025. PDF
План рада Института за упоредно право у 2023. години PDF
PDF