Делатност

Основну делатност Института за упоредно право чине упоредноправна истраживања, са мисијом да се критички анализирају и јавности представе законодавна решења у другим државама и наднационалним организацијама, као и новине у међународном праву и да се на тај начин експертизом допринесе развоју правне науке, креирању модерног законодавства и квалитетном решавању савремених правних изазова у Србији и региону Западног Балкана.

Законодавна решења

Статус ИУП и његова делатност регулисани су Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС” 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и Статутом Института. Истраживачи ИУП придржавају се етичких начела, општеприхваћених правила и професионалних стандарда који се односе на научноистраживачки рад.

ИУП обавља следеће послове:

  • прикупља, преводи и проучава податке о стању законодавства, правне науке и праксе у другим земљама и анализира важна питања међународног и упоредног права;
  • проучава право Европске уније и ради на усаглашавању нашег права са европским правом;
  • путем својих публикација и на друге начине упознаје нашу стручну јавност са страним и међународним правом и упознаје страну јавност са стањем нашег законодавства, праксе и достигнућима правне науке;
  • врши фундаментална истраживања у домену упоредног и међународног права;
  • учествује у раду на законодавној реформи, посебно израдом модела и нацрта закона у различитим областима, даје стручна мишљења, израђује елаборате, студије, анализе и сл.;
  • објављује монографије, часописе и друге публикације;
    организује научна саветовања и стручне скупове поводом нарочито значајних и актуелних питања;
  • сарађује са одговарајућим научним и стручним установама у земљи и иностранству;
  • прикупља и чува неопходну документацију (збирке прописа, службене листове, књиге, часописе, и др.).