Израда прописа, јавних политика и заговарање

Израда нацрта закона, поџаконских аката и јавних политика којима се заговара промена у одређеној области захтева комплексно правно знање и искуство. Истовремено треба водити рачуна о заштити општег (друштвеног) интереса и о конкретним, практичним последицама њихове примене, да субјекти на које се односе не би имали премало користи или трпели велику штету од промене политике или регулативе.

израда нацрта закона

Истраживачи ИУП познају бројне теорије, концепте и моделе чијом применом се обезбеђују предуслови за хармоничан и функционалан правни поредак и прописе у оквиру њега.

Предност ИУП је такође и то што његови научници – поред значајних теоријских радова и монографија – мају искуство и праксу рада на високим позицијама у редовним судовима, Уставном суду, државној управи, агенцијама, привредним друштвима и слично.

Мањи део најодабранијих пројеката на којима су учествовали ИУП, односно његови истраживачи чине:

– учешће у изради: Устава РС, Закона о главном граду, Закона о заштити права и слобода националних мањина, Закона о потврђивању Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Закона о црквама и верским заједницама, Закона о забрани дискриминације и Закона о финансирању политичких активности;

– укључивање у припрему: Студије о хармонизацији домаћих прописа са правом Европске конвенције о људским правима и основним слободама;

– учешће у јавним расправама пред Уставним судом (Закон о избору народних посланика и Бриселски споразум о главним принципима нормализације односа Београда и Приштине), као и подношење више иницијатива за оцену уставности (Правилник о напредовању у науци, Закон о проценитељима непокретности и др.).