Израда прописа, јавних политика и заговарање

Израда нацрта закона, поџаконских аката и јавних политика којима се заговара промена у одређеној области захтева комплексно правно знање и искуство. Истовремено треба водити рачуна о заштити општег (друштвеног) интереса и о конкретним, практичним последицама њихове примене, да субјекти на које се односе не би имали премало користи или трпели велику штету од промене политике или регулативе.

Истраживачи ИУП познају бројне теорије, концепте и моделе чијом применом се обезбеђују предуслови за хармоничан и функционалан правни поредак и прописе у оквиру њега.

Предност ИУП је такође и то што његови научници – поред значајних теоријских радова и монографија – мају искуство и праксу рада на високим позицијама у редовним судовима, Уставном суду, државној управи, агенцијама, привредним друштвима и слично.

Мањи део најодабранијих пројеката на којима су учествовали ИУП, односно његови истраживачи чине:

– учешће у изради: Устава РС, Закона о главном граду, Закона о заштити права и слобода националних мањина, Закона о потврђивању Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Закона о црквама и верским заједницама, Закона о забрани дискриминације и Закона о финансирању политичких активности;

– укључивање у припрему: Студије о хармонизацији домаћих прописа са правом Европске конвенције о људским правима и основним слободама;

– учешће у јавним расправама пред Уставним судом (Закон о избору народних посланика и Бриселски споразум о главним принципима нормализације односа Београда и Приштине), као и подношење више иницијатива за оцену уставности (Правилник о напредовању у науци, Закон о проценитељима непокретности и др.).

Јавне политике које су израдили истраживачи Института, а које су прихваћене на седницама научног већа, доступне су у репозиторијуму Института за упоредно право.