Izrada propisa, javnih politika i zagovaranje

Izrada nacrta zakona, podzakonskih akata i javnih politika kojima se zagovara promena u određenoj oblasti zahteva kompleksno pravno znanje i iskustvo. Istovremeno treba voditi računa o zaštiti opšteg (društvenog) interesa i o konkretnim, praktičnim posledicama njihove primene, da subjekti na koje se odnose ne bi imali premalo koristi ili trpeli veliku štetu od promene politike ili regulative.

Istraživači IUP poznaju brojne teorije, koncepte i modele čijom primenom se obezbeđuju preduslovi za harmoničan i funkcionalan pravni poredak i propise u okviru njega.

Prednost IUP je takođe i to što njegovi naučnici – pored značajnih teorijskih radova i monografija – imaju iskustvo i praksu rada na visokim pozicijama u redovnim sudovima, Ustavnom sudu, državnoj upravi, agencijama, privrednim društvima i slično.

Manji deo najodabranijih projekata na kojima su učestvovali IUP, odnosno njegovi istraživači čine:

– učešće u izradi: Ustava RS, Zakona o glavnom gradu, Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Zakona o crkvama i verskim zajednicama, Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti;

– uključivanje u pripremu: Studije o harmonizaciji domaćih propisa sa pravom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

– učešće u javnim raspravama pred Ustavnim sudom (Zakon o izboru narodnih poslanika i Briselski sporazum o glavnim principima normalizacije odnosa Beograda i Prištine), kao i podnošenje više inicijativa za ocenu ustavnosti (Pravilnik o napredovanju u nauci, Zakon o proceniteljima nepokretnosti i dr.).

Javne politike koje su izradili istraživači Instituta, a koje su prihvaćene na sednicama naučnog veća, dostupne su u repozitorijumu Instituta za uporedno pravo.