Izrada propisa, javnih politika i zagovaranje

Izrada nacrta zakona, podzakonskih akata i javnih politika kojima se zagovara promena u određenoj oblasti zahteva kompleksno pravno znanje i iskustvo. Istovremeno treba voditi računa o zaštiti opšteg (društvenog) interesa i o konkretnim, praktičnim posledicama njihove primene, da subjekti na koje se odnose ne bi imali premalo koristi ili trpeli veliku štetu od promene politike ili regulative.

Izrada nacrta zakona

Istraživači IUP poznaju brojne teorije, koncepte i modele čijom primenom se obezbeđuju preduslovi za harmoničan i funkcionalan pravni poredak i propise u okviru njega.

Prednost IUP je takođe i to što njegovi naučnici – pored značajnih teorijskih radova i monografija – imaju iskustvo i praksu rada na visokim pozicijama u redovnim sudovima, Ustavnom sudu, državnoj upravi, agencijama, privrednim društvima i slično.

Manji deo najodabranijih projekata na kojima su učestvovali IUP, odnosno njegovi istraživači čine:

– učešće u izradi: Ustava RS, Zakona o glavnom gradu, Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Zakona o crkvama i verskim zajednicama, Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti;

– uključivanje u pripremu: Studije o harmonizaciji domaćih propisa sa pravom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

– učešće u javnim raspravama pred Ustavnim sudom (Zakon o izboru narodnih poslanika i Briselski sporazum o glavnim principima normalizacije odnosa Beograda i Prištine), kao i podnošenje više inicijativa za ocenu ustavnosti (Pravilnik o napredovanju u nauci, Zakon o proceniteljima nepokretnosti i dr.).