Davanje mišljenja o domaćem ili inostranom pravu

Poznavanje sadržine stranog prava od ključnog je značaja za donošenje odluka o poslovanju sa stranim partnerima i poslovanju van granica naše države, kao i za odlučivanje o izboru merodavnog prava u ugovorima sa inostranim partnerima, te za pozitivan ishod sudskih i upravnih postupaka. Značajno je i za građanskopravne odnose fizičkih lica u inostranstvu, npr. za bračne odnose, ugovorne odnose, vanugovorne odnose vezane za štetu, naročito kad su u pitanju saobraćajne nezgode, itd.

Upoznavanje sa sadržinom stranog prava može biti jako teško, s obzirom na to da pojedine države regulišu neka pitanja u više zakonskih akata. Ne manji problem može da predstavlja upoznavanje sa propisima federalnih zemalja gde se postavlja pitanje unutrašnjeg sukoba zakona, kao što su SAD ili Nemačka. Mnoge države nemaju prevod svojih propisa na neki od svetskih jezika i neophodno je detaljno pretražiti dokumente na izvornom jeziku. Osim toga, za primenu nekog stranog propisa nije dovoljno biti upoznat sa sadržinom neke norme, već je od ključnog značaja i analiza njene primene u toj zemlji, kao i analiza sudske i upravne prakse.

Istraživači IUP uspešno savladavaju ove izazove i svojim partnerima u kratkom roku mogu da ponude pouzdane i kompletne informacije o sadržini i primeni stranog prava.

U poslednjih pet godina ovu ekspertizu smo pružali partnerima iz javnog i privatnog sektora, sudovima, organima uprave i advokatskim kancelarijama, pomažući im da se obaveste o:

– pravu stranih državljanja, kao što su državljani Turske, na sticanje nepokretnosti u Srbiji (provera postojanja uzajamnosti), ali i o pravima domaćih fizičkih i pravnih lica da stiču nepokretnosti u drugim državama, na primer, u Belgiji i Azerbejdžanu,

– režimu priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka u odnosu na Belgiju, Saveznu državu Juta (SAD), Okrug Kuk (SAD), Ostrvo Man (UK), Rumuniju, Rusiju i Kanadu,

– pravnosnažnosti sudske odluke u pojedinim džavama SAD, na primer, u Koloradu i Teksasu ili zastarelosti potraživanja u državi Njujork (SAD),

– osiguranju autoodgovornosti u državi Delaver (SAD),

– regulisanju vanbračne zajednice u Švajcarskoj i ostvarivanju prava na izdržavanje u Švajcarskoj.