Rukovodstvo IUP

Direktor Instituta

Direktor Instituta je dr Vladimir Čolović, naučni savetnik.

Dr Vladimir Čolović

Prof. dr Vladimir Čolović je redovni profesor i naučni savetnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Rođen je 1966. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je (1991. g), magistrirao (1994. g – naslov rada „Sukob zakona i promena suvereniteta“) i doktorirao (2000. g – naslov rada „Stečaj i prinudno poravnanje sa elementom inostranosti“) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mentor pri izradi magistarske i doktorske teze bio mu je prof. dr Milan Pak. Specijalizirao se u oblasti međunarodnih ugovora u trgovini 1994. na istom Fakultetu. Položio je pravosudni ispit 1997. Nakon diplomiranja bio je zaposlen u osiguravajućim društvima. Od 2000 – 2007. je radio na na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kome je bio prodekan u periodu 2003 – 2006. Na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Univerziteta „Megatrend“ radio je od 2007 – 2009.

Na Institutu za uporedno pravo radi od 2009. g, a bio je i predsednik Naučnog veća Instituta u periodu 2009 – 2013. Predavao je po ugovoru „Pravo osiguranja” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2004 – 2009. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa “Strani pravni život” od 2013. do 2017. godine.

Uže naučne oblasti: Međunarodno privatno pravo, Pravo osiguranja i Stečajno pravo. Napisao je 15 monografija i udžbenika, kao i preko 160 naučnih i stručnih članaka na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Član je Udruženja pravnika u privredi Srbije i Udruženja za odštetno pravo Srbije. Učestvovao je na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu, između ostalog i na sesiji UNCITRAL o malim i srednjim preduzećima u Njujorku 2014.

Dobitnik je Povelje za izuzetne zasluge i naučni doprinos u razvoju prava osiguranja Udruženja za odštetno pravo (2014. g), kao i nagrade Instituta za uporedno pravo za naučni doprinos (2015. g). Učestvovao je u nekoliko projekata Saveta Evrope, GTZ – Kancelarije za pravnu reformu i Ministarstva nauke Republike Srbije. Bio je član radne grupe za izradu Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske 2002, kao i Zakona o stečaju Republike Srpske 2016. godine. Takođe, učestvovao je i u održavanju kurseva za stečajne upravnike u organizaciji Privredne komore Republike Srpske, (oblasti: međunarodni stečaj i reorganizacija), kao i u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, (oblasti: međunarodni stečaj i posebni stečajevi). Osim toga, bio je glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Uređivao je i zbornike „Pravo zemalja u regionu” i „Uvod u pravo Nemačke” u Institutu za uporedno pravo.  Izabran je u zvanje naučnog savetnika 2012, a iste godine i u zvanje redovnog profesora.

Od kraja decembra 2016. do 07. 06. 2017. obavljao je dužnost vršioca dužnosti direktora Instituta za uporedno pravo, od kada je izabran na mesto direktora.

Predsednik Naučnog veća

Predsednik Naučnog veća IUP je dr Jelena Kostić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo

Upravni odbor

Predsednik Upravnog odbora IUP je prof. emeritus dr Mirko Vasiljević

Članovi Upravnog odbora su:

  1. Prof. dr Zorica Vukašinović Radojičić, vanredni profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu
  2. Prof. dr Miodrag Panić, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  3. Prof. dr Zvonimir Ivanović, vanredni profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu
  4. Prof. dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik Istituta za uporedno pravo u Beogradu
  5. Dr Ana Knežević Bojović, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu
  6. Dr Miloš Stanić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu