Istraživači

IUP okuplja osnovni tim istraživača koji su u njemu zaposleni, kao i razgranatu mrežu spoljnih saradnika iz zemlje i inostranstva. To doprinosi dinamičnoj razmeni profesionalnog iskustva, znanja i naučnih informacija stečenih kako u IUP, tako i u domaćem, regionalnom i globalnom okruženju.

istraživači

IUP zapošljava 29 naučnika koju su ovde predstavljeni prema kriterijumu naučnog zvanja.

Stalno zaposleni

Prof. dr Vladimir Čolović, naučni savetnik i direktor IUP

v.colovic@iup.rs

Prof.dr Vladimir Čolović je redovni profesor i naučni savetnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Takođe je i glavni i odgovorni urednik časopisa „Strani pravni život“.

Rođen je 1966. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je (1991. g), magistrirao (1994. g – naslov rada „Sukob zakona i promena suvereniteta“) i doktorirao (2000. g – naslov rada „Stečaj i prinudno poravnanje sa elementom inostranosti“) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mentor pri izradi magistarske i doktorske teze bio mu je prof. dr Milan Pak. Specijalizirao se u oblasti međunarodnih ugovora u trgovini 1994. na istom Fakultetu. Položio je pravosudni ispit 1997. Nakon diplomiranja bio je zaposlen u osiguravajućim društvima. Od 2000 – 2007. je radio na na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kome je bio prodekan u periodu 2003 – 2006. Na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Univerziteta „Megatrend“ radio je od 2007 – 2009.

Na Institutu za uporedno pravo radi od 2009. g, a bio je i predsednik Naučnog veća Instituta u periodu 2009 – 2013. Predavao je po ugovoru „Pravo osiguranja” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2004 – 2009. Uže naučne oblasti: Međunarodno privatno pravo, Pravo osiguranja i Stečajno pravo.
Napisao je 15 monografija i udžbenika, kao i preko 160 naučnih i stručnih članaka na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Član je Udruženja pravnika u privredi Srbije i Udruženja za odštetno pravo Srbije. Učestvovao je na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu, između ostalog i na sesiji UNCITRAL o malim i srednjim preduzećima u Njujorku 2014.

Dobitnik je Povelje za izuzetne zasluge i naučni doprinos u razvoju prava osiguranja Udruženja za odštetno pravo (2014. g), kao i nagrade Instituta za uporedno pravo za naučni doprinos (2015. g).

Učestvovao je u nekoliko projekata Saveta Evrope, GTZ – Kancelarije za pravnu reformu i Ministarstva nauke Republike Srbije. Bio je član radne grupe za izradu Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske 2002, kao i Zakona o stečaju Republike Srpske 2016. godine. Takođe, učestvovao je i u održavanju kurseva za stečajne upravnike u organizaciji Privredne komore Republike Srpske, (oblasti: međunarodni stečaj i reorganizacija), kao i u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, (oblasti: međunarodni stečaj i posebni stečajevi). Osim toga, bio je glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Uređivao je i zbornike „Pravo zemalja u regionu” i „Uvod u pravo Nemačke” u Institutu za uporedno pravo.

Izabran je u zvanje naučnog savetnika 2012, a iste godine i u zvanje redovnog profesora.

Od kraja decembra 2016. do 07. 06. 2017. obavljao je dužnost vršioca dužnosti direktora Instituta za uporedno pravo, od kada je izabran na mesto direktora.

dr Nataša Mrvić Petrović – Naučni savetnik

n.mrvic@iup.rs

Rođena 17. 10. 1961. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1984. 1988. magistrirala na Pravnom fakultetu u Beogradu sa temom „Prekršaji u pravnom sistemu Jugoslavije i funkcija njihovog rešavanja (objavljena 1989). Odbranila je doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991. godine (tema „Naknada štete žrtvi krivičnog dela”, objavljena 2001).

Kretanje u službi: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja (1985-2000), birana u zvanja istraživača, naučnog saradnika i višeg naučnog saradnika; Institut za uporedno pravo (2000-2003) – birana u zvanje naučnog savetnika 2002. godine; Fakultet za poslovno pravo, (kasnije Pravni fakultet Univerziteta Union) (2003-2013), zvanje redovnog profesora za krivično pravo,  kriminologiju i javno pravo. Od 2013. zaposlena u Institutu za uporedno pravo kao naučni savetnik. Dobila je nagrade Ministarstva nauke 2001. i 2004. za izuzetne rezultate u naučnom radu. Pod njenim mentorstvom do 2017. devet kandidata je uspešno odbranilo doktorske disertacije. Član je Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Republike Srbije, Viktimološkog društva Srbije i, preko njih, Svetskog viktimološkog društva, kao i Udruženja za odštetno pravo.

Studijski boravci i posete od 2006. do 2011: Nacionalnom centru za obuku zatvorske administracije (Ažen, Francuska),Ministarstvima pravde, Upravama za izvršenje krivičnih sankcija i Probacionim službama u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, Socijalno-probacionoj službi Neustart u Beču (Austrija).

Učešće u kreiranju javnih politika i radnim grupama za izrade propisa: bila je član komisija ministarstva nadležnog za pravosuđe za izrade nacrta Krivičnog zakonika, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakona o prekršajima (2005. godine), Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (2005-2007), podzakonskih akata namenjenih izvršenju tzv. alternativnih krivičnih sankcija (2006-2008), Zakona o političkoj rehabilitaciji (2007), Strategije za razvoj alternativnih sankcija (2008), Strategije Vlade Republike Srbije i Akcionog plana za sprečavanje prenaseljenosti zatvora (2010), Strategije za prihvat i reintegraciju osuđenih i bivših osuđenih lica u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine (2010), Zakona o prekršajima (2011-2012), Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (2011-2012), Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera (2012-2103). Svi pravni akti su u međuvremenu doneti. Od 2006. godine stalni je ekpert OEBS-a za reformu zatvorskog sistema, a tokom 2010. bila je angažovana kao konsultant za oblast izvršenja krivičnih sankcija i implementaciju alternativnih krivičnih sankcija u Republici Crnoj Gori.

Učešća na nacionalnim projektima (mimo projekata ministarstva za nauku):

2015 – „Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom”, učestvuje Institut za uporedno pravo i drugih osamnaest institucija, finansira Ambasada Velike Britanije u Srbiji.

2014 –projekat Evropske unije i Saveta Evrope „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji” (PACS), rezultati u: ĆIRIĆ, Jovan, BEJATOVIĆ, Stanko, ĐORĐEVIĆ, Đorđe, MATIĆ, Marina, MRVIĆ-PETROVIĆ, Nataša, ŠKULIĆ, Milan, ORLOVIĆ, Ante. „Analiza rizika u cilju procene regulatornih i organizacionih prepreka efikasnim istragama i postupcima u krivičnim delima korupcije”. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2015. 158 str, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-84437-71-8. [COBISS.SR-ID 212688908], dostupno na linku.

2008 – „Zakonodavstvo za žrtve u Srbiji: analiza postojeće situacije i predlozi promena”, nosilac Viktimološko društvo Srbije (projekat realizovan u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji), dostupno na linku.

2005 – „Razvoj Nacionalne strategije za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, Institut za uporedno pravo

2005 – „Modeli Antidiskriminacionih zakona” – Model of Antidiscrimination Act (Institut za uporedno pravo: J. Ćirić i dr.), ISBN 8675460201

2004  – „Zalaganje za izmene prekršajnog i sa njim povezanog zakonodavstva RS u vezi sa trgovinom ljudima” (Advocacy for legal changes regarding trafficking in people in Serbia), Viktimološko društvo Srbije, V. Nikolić-Ristanović i drugi.

2004 – „Mogućnosti za reformu ZPP-a”; Institut za uporedno pravo, naručilac projekta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ); rukovodilac projekta : prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić;

2004- „Promene građanskog parničnog zakonodavstva u Srbiji” (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Grupa autora (prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić, prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, dr Dragana Knežić-Popović, Katarina Jovičić, Monika Ninković), ISBN 86-85207-06-1.

2004 – „Pravni aspekti reforme sistema odbrane”, grupa autora (J. Ćirić i drugi), Institut za uporedno pravo, ISBN 868005934 COBISS.SR-ID 119407116.

2002 – „Zakonodavstvo o prosvetnom savetu (uporednopravna istraživanja)” – grupa autora: Dragana Knežić-Popović i dr. Monografija Instituta za uporedno pravo br. 140, Beograd 2002, ISBN 86-80059-10-2.

2001-2003 – „Harmonizacija jugoslovenskog prava sa pravom Evropske unije” (2001-2003); naručilac projekta: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC); Institut za uporedno pravo: grupa autora, rukovodilac: Oliver Nikolić; rezultat N. Mrvić-Petrović knjiga br. 8, monografija Instituta 151. Carine.

1998 – „Nasilje u porodici”, Viktimološko društvo Srbije.

1994-1995 – „Žene Krajine: Rat, egzodus i izbeglištvo”, Grupa za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji.

1994 – „Žene, nasilje i rat”, Grupa za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji

1991-1994 – “Uticaj razvoja, socijalnih i personalnih medijatora na kriminalno ponašanje”, projekt za Ministarstvo nauke, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, rukovodilac Dobrivoje Radovanović.

1985-1990 – „Kriminalitet žena”, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

1985-1990 – „Žrtve kriminaliteta i krivičnopravna reakcija”, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

1980–1985 „Kaznena politika sudova u Srbiji” (u delu istraživanja privrednog kriminaliteta, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Učešće na međunarodnim projektima:

1990 – 1992 – „Crime and Development”, UNICRI, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, rukovodioci: Uglješa Zvekić, Dobrivoje Radovanović.

Rukovođenje nacionalnim projektima:

2008 – (rukovodilac sa Z. Petrovićem), „Naknada štete zbog neosnovane osude i neosnovanog lišenja slobode”, Centar za mir i razvoj demokratije, Beograd. Rezultati objavljeni u knjizi iz 2008.

2004 –  (rukovodilac sa J. Ćirićem) „Posmatranje postupanja sudova prilikom suđenja za krivična dela u Srbiji tokom 2004. godine”, Centar za antiratnu akciju, Beograd i Fond za otvoreno društvo – Srbija. Rezultati objavljeni u knjizi Ljudska prava pred sudovima u Srbiji i člancima.

2002 –  (rukovodilac uz V. Nikolić Ristanović), „Istraživanje normativnog okvira za sprečavanja trgovine ljudima u Srbiji”, Viktimološko društvo Srbije u okviru aktivnosti Nacionalnog tima za sprečavanje trgovine ljudima.

Recenzent je naučnih radova u časopisima vodećeg nacionalog značaja („Temida”, „Strani pravni život”, „Nauka, bezbednost, policija”) i časopisima „Bezbednost” i „Pravni zapisi”. Član je redakcijeStranog pravnog života”.

 

dr Gordana Gasmi – Redovni profesor i naučni saradnik

g.gasmi@iup.rs

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i odbranila cum laude doktorsku disertaciju iz oblasti prava Evropske unije, na Katedri za međunarodno javno pravo.

Poseduje takođe i sertifikat sa internacionalne specijalizacije o investicionom pravu pri Međunarodnoj organizaciji za pravo razvoja u Rimu (www.idlo.org). Sarađivala je sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama na istraživačkim, akademskim i savetodavno-ekspertskim funkcijama. Govori, piše i predaje na engleskom i francuskom, služi se italijanskim jezikom.

Bila je zvanicni ekspertski predstavnik Srbije u CAHVIO Komitetu Saveta Evrope (2009/2011), Strazbur. Počev od 2011. do danas je u svojstvu eksperta Saveta Evrope održala brojne seminare na engleskom i na francuskom u mnogim zemljama članicama Saveta Evrope o temama iz oblasti zaštite ljudskih prava i pravne države. Značajan je ekspertski angažman u okviru regionalnog UNDP projekta Ex-ante Policy Impact assessment u prethodnom periodu, pod okriljem UNDP iz Bratislave (centrale za Evropu). Bila je nacionalni pravni savetnik Međunarodne organizacije za migracije (www.iom.org) na dvogodišnjem CARDS Regionalnom projektu Evopske Unije (EU) o usaglašavanju migracione politike, zakonodavstva i administrativne prakse Srbije i Crne Gore sa standardima EU u pitanjima migracija, kada je intenzivno sarađivala sa nadležnim ministarstvima Srbije i Crne Gore. Radila je kao pravni savetnik EU Savetodavnog Centra za ekonomska i pravna pitanja (Policy & Legal Advice Center, PLAC), projekta Evropske unije ekspertske pomoći vladama Republika Srbije i Crne Gore o pitanjima pridruživanja Evropskoj uniji. Bila je specijalni savetnik za pregovore sa EU, u svojstvu UN eksperta, pri Vladi Srbije i Crne Gore.

Aktivan je učesnik brojnih međunarodnih i domaćih konferencija posvećenih raznim pitanjima razvoja EU, bila je predavač na Letnjoj školi Evropske spoljne politike u Berlinu, u organizaciji nemačkog Instituta za spoljne poslove. Takođe je bila i gost-predavač u Centru za Geo-strategijske studije na Sorboni, pri École Normale Superieure u Parizu. Bila je gostujući predavač na Univerzitetu San Servolo u Veneciji, na Univerzitetu Monteskje u Bordou, Francuska, gost predavač grčkog Instituta za upravno pravo u Solunu i gost predavač na međunarodnoj konferenciji u organizaciji Instituta za administrativne nauke „Paul Negulsecu“ u Sibiu, Rumunija. Prof. dr Gordana Gasmi je redovni gostujuci profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Dimitrie Cantemir u Rumuniji, gde je i članica Naučnog odbora, članica Uređivačkog odbora naučnog časopisa Univerziteta „Fiat Iustitia“, EBSCO, OAJ, CEEOL, RePEc i recenzent časopisa.

Objavila je mnogobrojne knjige, monografske studije i ekspertske radove iz oblasti prava i politika EU na srpskom i na engleskom, među kojima: „Quo Vadis EU? – Relevantni pravni i institucionalni faktori”, ИУП, Београд, 2016, „Pravo i osnovi prava Evropske unije” (2012, 2013), „Legal and Political Coordination of National Systems with the European System – a view from the Western Balkans Region“ (pp. 57–90), La Revue d’Etudes Politiques et Constitutionenelles Est-Europeennes (Numero special, Philippe Claret (Ed), Universite Montesquieu, Bordeaux, France, Decembre 2008). Njene novije publikacije obuhvataju štampana i elektronska izdanja na engleskom i srpskom jeziku, među kojima i pravni komentar Istanbulske Konvencije Saveta Evrope, kao i brojne druge studije u naučnim časopisima o različitim pitanjima međunarodnog prava i prava Evropske unije.

Doc. dr Jelena Ćeranić Perišić – Viši naučni saradnik

j.ceranic@iup.rs

Doc. dr Jelena Ćeranić rođena je 1979. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,54. Specijalističke studije iz predmeta „Pravo Evropske unije”, koje su zajednički organizovali Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Evropski univerzitetski centar Univerziteta u Nansiju završila je 2004. godine. Magistrirala je u Evropskom univerzitetskom centru Univerziteta u Nansiju 2005. godine, odbranivši magistarsku tezu „Demokratija u Ugovoru o Ustavu Evropske unije“. Doktorsku tezu pod nazivom „Pravno i političko povezivanje država unutar Evropske unije“ odbranila je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine.

U Institutu za uporedno pravo je zaposlena od 2006. godine. U martu 2016. godine izabrana je u zvanje viši naučni saradnik. U januaru 2012. godine izabrana je u zvanje docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, gde izvodi nastavu iz predmeta „Pravo intelektualne svojine”. Od 2010. godine angažovana je kao predavač u okviru Master studija iz Prava EU koje na Pravnom fakultetu u Segedinu zajednički organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Lionu i Pravni fakultet Univerziteta u Segedinu. Od februara 2012. godine do januara 2013. godine bila je angažovana na Fakultetu za evropske pravne i potičke studije u Novom Sadu gde je držala nastavu iz predmeta „Uvod u pravni i politički sistem EU”.

Član je skupštine Udruženja pravnika u privredi i član Udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske. Takođe je član redakcije časopisa „Strani pravni život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo i časopisa „Srpska pravna misao“ koji izdaje Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci.

Oblast njenog interesovanja su Pravo intelektualne svojine i Pravo Evropske unije.
Autor je brojnih članaka iz ovih oblasti kao i dve monografije „Pravni i politički oblici povezivanja država unutar Evropske unije“ i „Unitarni patent“.

Govori engleski i francuski jezik, a služi se i španskim jezikom.

 

 

dr Vladimir Đurić – Viši naučni saradnik

v.djuric@iup.rs

Vladimir Đurić rođen je 1971. godine.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2000. godine, odbranivši sa odlikom magistarsku tezu „Ustavna žalba“. Doktorsku tezu pod nazivom „Ustavni postupak zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora“ odbranio je 2006. godine na Pravnom fakutetu Univerziteta u Nišu.

Naučni je saradnik u Insititutu za uporedno pravo, gde je zaposlen od 2011. godine. Od 2000. godine do 2002. radio je u Ministarstvu spoljnih poslova SR Jugoslavije. Od 2002. do 2006. bio je savetnik ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a od 2006. do 2008. pomoćnik direktora Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Od 2009. do 2012. bio je savetnik ministra u Ministarstvu vera, odnosno kasnije u Ministarstvu vera i dijaspore Od 2002. godine do 2007. godine bila je angažovan kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“. Od 2007. je profesor na predmetima „Ustavno pravo“ i „Upravno pravo“ na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci. Član je predsedništva Udruženja za ustavno pravo i redakcije časopisa „Strani pravni život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo. U zvanje višeg naučnog saradnika izabran je u oktobru 2019. godine.

Oblast njegovog interesovanja su ustavno pravo, upravno pravo, ljudska i manjinska prava, državno crkveno pravo, itd.

Autor je ili koautor više monografija i brojnih članaka iz ovih oblasti, među kojima se ističu monografije „Ustavna žalba“ i „Ustav i međunarodni ugovori“, „Afirmativna akcija“, „Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova“.

Govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.

dr Ana Čović – Viši naučni saradnik

a.covic@iup.rs

Dr Ana Čović rođena je 1980. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Tri godine kasnije položila je pravosudni ispit. Doktorsku tezu pod nazivom „Usvojenje kao oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja” odbranila je 2012. godine, nakon završenih trogodišnjih doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

U Insititutu za uporedno pravo je zaposlena od 2012. godine. Izabrana je u zvanje viši naučni saradnik 2019. godine. Nakon što je diplomirala radila je kao advokatski pripravnik. U periodu od 2008 – 2010. godine radila je na poslovima sekretara Fakulteta za menadžment malih i srednjih preduzeća Univerziteta Privredna akademija, kao i u pravnoj službi Evropskog Univerziteta u Beogradu. U periodu od 2010 – 2012. godine bila je angažovana kao asistent u nastavi na predmetima „Zakonska regulativa u oblasti graditeljstva” i „Tenderi i ugovori o građenju” na Fakultetu za graditeljski menadžment Univerziteta Union-Nikola Tesla, kao i u pravnoj sluzbi istog Univerziteta gde je obavljala poslove iz oblasti radnog prava. Oblasti njenog interesovanja su građansko pravo, ljudska prava, sa naglaskom na porodično pravo i prava dece, kao i ekološko pravo.

Autor je ili koautor više članaka iz ovih oblasti.

Govori engleski i služi se ruskim jezikom.

dr Vesna Ćorić – Viši naučni saradnik

v.coric@iup.rs

Vesna Ćorić rođena je 1978. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. Poslediplomske studije (LLM) iz oblasti ljudskih prava završila je 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Sent Tomas” u Majamiju u Sjedinjenim Američkim Državama. Tema magistarske teze bila je „Ograničenja ekonomskih sankcija“. Diplomu je nostrifikovala 2006. godine. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine, odbranivši sa odlikom doktorsku tezu pod nazivom „Odnos Evropskog suda pravde i Evropskog suda za ljudska prava“.

Naučni je saradnik u Institutu za uporedno pravo, gde je zaposlena od 2006. godine. Bila je angažovana u više navrata na naučnim i stručnim projektima sprovedenim uz donatorsku podršku USAID, EU i UNDP. Bila je sekretar institutskog časopisa „Strani pravni život“ u periodu od 2006. do 2008. godine.

Primarne oblasti njenog interesovanja su pravo ljudskih prava, medjunarodno javno pravo i pravo evropskih integracija. Osim toga, objavljivala je i radove iz oblasti javne uprave i borbe protiv korupcije.

Govori engleski jezik, a služi se ruskim jezikom.

dr Stefan Andonović – Naučni saradnik

s.andonovic@iup.rs

Stefan Andonović rođen je 1991. godine.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine, sa prosečnom ocenom 9.37. Masterirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine, odbranivši sa odlikom master tezu „Usmeni upravni akti“. Master studije je završio sa prosekom 10.0 Iste godine upisao je doktorske studije na matičnom fakultetu. Doktorirao je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Zaštita podataka u elektronskoj javnoj upravi u Republici Srbiji- pravni aspekti“. Položio je pravosudni ispit u Beogradu 2017. godine.

Tokom osnovnih i master studija nekoliko puta je pohvaljen od strane Pravnog fakulteta za uspeh u studiranju, a bio je i nosilac različitih stipendija. Kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za studente doktorskih studija učestvovao je na projektu Instituta za uporedno pravo „Srpsko i evropsko pravo – upoređivanje i usaglašavanje“. Tokom osnovnih i master studija usavršavao se na brojnim seminarima i konferencijama, od kojih se posebno ističu „History of Legal Sources, The Changing Structure of Law”, XXII Forum of Young Legal Historians, 2016. godine i 7. međunarodnog foruma “Peace and Sport”, Monte Carlo, Monaco, 2013. godine.

Držao je predavanje i izlagao nacionalni izveštaj o statusu radnika migranata, kao predstavnik Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Evropskom seminaru iz radnog prava i socijalne sigurnosti u Đironi, Španija. Osvojio je drugo mesto na državnom takmičenju u simulaciji suđenja iz oblasti zaštite od diskriminacije, 2013. godine.

Od 2014. do 2018. godine radio je u eminentnoj advokatskoj kancelariji u Beogradu. Takođe, u istom periodu bio je spoljni saradnik na Institutu za uporedno pravo. Istraživač saradnik je u Institutu za uporedno pravo, gde je zaposlen od 2018. godine.

Arbitar je pred Sportskom arbitražom Olimpijskog komiteta Srbije od 2018. godine. Član je Komisije za mlade Olimpijskog komiteta Srbije i predstavnik Srbije pred ENGSO Youth (European Non Government Sport Organization). Sertifikovani je nacionalni sportski sudija u plivanju od 2017. godine. Učesnik je Svetskog masters prvenstva 2017. godine, gde je zauzeo 7 poziciju sa štafetom 4×50 m slobodno. Aktivno se bavi plivanjem.

Oblast njegovog interesovanja su upravno pravo, pravo zaštite podataka i sportsko pravo. Autor je ili koautor više članaka iz ovih oblasti, među kojima se ističu radovi „Pravo na sport kao ljudsko pravo“, „Pravna priroda nacionalnih olimpijskih komiteta“, „O mišljenjima organa uprave“, „Upravno-pravna priroda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti“, i dr.

Govori engleski jezik, a služi se francuskim jezikom.

dr Ana Knežević Bojović – Naučni saradnik

a.bojovic@iup.rs

Dr Ana Knežević Bojović rođena je 1977. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine. Specijalističke studije iz Evropskog prava, koje su zajednički organizovali Pravni fakultet u Beogradu i Evropski univerzitetski centar Univerziteta u Nansiju završila je 2002. godine. Magistrirala je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2005. godine, odbranivši sa odlikom magistarsku tezu „Postupci u slučaju insolventnosti sa elementom inostranosti u pravu Evropske unije“. Iste godine položila je i pravosudni ispit. Doktorsku tezu pod nazivom „Sloboda osnivanja privrednih društava u pravu Evropske unije“ odbranila je 2011. godine.

Naučni je saradnik u Insititutu za uporedno pravo, gde je zaposlena od 2001. godine. Od novembra 2013. godine do aprila 2015. godine radila je kao koordinator za regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, čiji je sada stalni saradnik. Od 2006. godine do septembra 2015. godine bila je angažovana kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“. Takođe je bila predavač na obukama u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, Službe za upravljanje kadrovima Republike Srbije i  Pravosudne akademije. Bila je angažovana u brojnim naučnim i stručnim projektima sprovedenim uz donatorsku podršku USAID, EU, UNICRI, OEBS i Fonda za otvoreno društvo.

Član je Udruženja pravnika u privredi i redakcije časopisa „Strani pravi život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo.

Oblast njenog interesovanja su pravo Evropske unije, privredno pravo, međunarodno privatno pravo, pravosudno organizaciono pravo i pravno prevođenje.

Autor je ili koautor više monografija i brojnih članaka iz ovih oblasti, među kojima se ističu monografije „Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012 “ i „Evropski sud pravde“.

Govori engleski i španski jezik, a služi se ruskim i francuskim jezikom.

dr Mirjana Glintić – Naučni saradnik

m.glintic@iup.rs

Mirjana Glintić rođena je 12. septembra 1986. godine u Ivanjici. Kao nosilac ,,Vukove diplome“, u Ivanjici je završila osnovnu školu, kao i Gimnaziju, opšti smer.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2005/06. godine, na kojem je i diplomirala 22. oktobra 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,00. Na matičnom fakultetu školske 2010/11. godine upisala je master studije, trgovinskopravni modul, koje je uspešno okončala 2012. godine odbranom master rada pod nazivom ,,Priznanje i izvršenje arbitražnih odluka poništenih u zemlji porekla – teorijska zasnovanost moderne kontroverze“. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila je 27.9.2019. godine sa odlikom doktorsku disertaciju „Pravna priroda prava na isplatu osigurane sume kod osiguranja lica“.

Nakon završenih osnovnih studija zaposlila se na Institutu za uporedno pravo u Beogradu i dobila zvanje istraživača pripravnika. Po okončanju master studija odlukom Naučnog veća Instituta za uporedno pravo izabrana je u zvanje istraživač saradnik. Za potrebe Instituta za uporedno pravo, Mirjana Glintić je, između ostalog, radila na projektima ,,Srpsko i evropsko pravo – upoređivanje i usklađivanje“, ,,Izrada pregleda zakonodavstva sistema odbrane Republike Srbije“, ,,Uporednopravna analiza o dozvoljenosti, proizvodnji i upotrebi genetski modikfikovanih organizama“, ,,Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, uporednopravna analiza u evropskim zemljama“, ,,Praćenje implementacije novog ZKP-a“. Kao pravni konsultant, u saradnjni sa Naled-om, Građanskim inicijativama i drugim nevladinim organizacijama, učestvovala je u realizaciji projekata posvećenih revitalizaciji braunfilda u Srbiji, pospešivanju angažovanja mladih, utrvđivanju visine novčanih naknada za korišćenje javnih dobara u Republici Srbiji.Mirjana Glintić učestvovala je na brojnim domaćim konferencijama na kojima je predstavljala svoje referate. Od 2013. godine sekretar je redakcije časopisa  ,,Revija za evropsko pravo“.

Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, opštine Ivanjica i Regionale privredne komore Užice. U poslednjih nekoliko godina postala je stipendista Nemačke službe za međuakademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst), kao i nemačkog Bundestag-a, Humboldt Universität-a, Freie Universität-a i Technische Univesität-a. Kao stipendista nemačkog parlamenta 2013. godine uspešno je okončala šestomesečnu praksu u kancelariji poslanika CDU-a, gospodina Johana Vadepula, u Berlinu.

Tečno govori engleski i nemački jezik.

dr Mina Zirojević – Naučni saradnik

m.zirojevic@iup.rs

Dr Mina Zirojević Fatić završila je Pravni Fakultet univerziteta u Beogradu.  Magistrirala je na „La Sapienzi“ u Rimu na temu „The Place of NATO and OSCE in the EU Security System“. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu „Terorizam kao nekonvencionalna pretnja bezbednosti u savremenom svetu“. Završila je i specijalizaciju na temu „Diplomatija i Internet“ na Diplomatskoj Akademiji na Malti, postala ekspert UN na temu ekologije.

Do dolaska u Institut za uporedno pravo, 1. oktobra 2013. godine, radila je na Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Bila je urednik „The Review of International Affairs“ od 2008-2013. godine.

Tokom 2006. godine bila je politički savetnik u Ambasadi Srbije u Belgiji i Luksemburgu, kao i koordinator ekspertskog tima za pravna pitanja Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Dr Mina Zirojević ima i zvanje docenta. Oblast interesovanja su joj međunarodni odnosi, terorizam, ljudska prava, bezbednost, EU, religija.

Do sada je objavila preko 100 naučnih članaka u zemlji i inostranstvu. Od monografija treba pomenuti „Terorizam“ i „The Place of NATO and OSCE in EU Security System“.

 

dr Katarina Jovičić – Naučni saradnik

k.jovicic@iup.rs

Dr Katarina Jovičić rođena je 1965. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Pravosudni ispit je položila pred Komisijom u Beogradu 1990. godine.
Specijalističke studije iz oblasti međunarodno poslovno pravo završila je 2004. godine na Fakultetu za poslovno pravo u Beogradu, odbranivši specijalistički rad pod naslovom ,,Međunarodna prodaja robe i rešavanje sporova u vezi ugovora o međunarodnoj prodaji robe u pravu Japana i Državne zajednice Srbija i Crna Goraˮ, pred komisijom u sastavu prof. dr Vesna Rakić Vodinelić (mentor), prof. dr Dobrosav Mitrović i prof. dr Zlatko Stefanović.
Magistrirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“ u Beogradu 2006. godine, odbranivši magistarski rad pod naslovom ,,Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitražaˮ pred komisijom u sastavu: prof. dr Dobrosav Mitrović (mentor), prof. dr Vesna Rakić Vodinelić i prof. dr Nebojša Šarkić.
Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“ u Beogradu 2012. godine, odbranivši sa odlikom doktorsku disertaciju pod naslovom ,,Pravne posledice neispunjenja ugovora o međunarodnoj prodaji robeˮ pred komisijom u sastavu: prof. dr Dobrosav Mitrović (mentor), prof. dr Gašo Knežević i prof. dr Dušan Kitić.

Naučni je saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu, gde je zaposlena od 2003. godine, nakon petnaest godina radnog staža koje je stekla: u adv. kancelariji Aleksandar Bajić u Beogradu (1989-1991); Na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na radnom mestu Sekretar Fakulteta (1991-1996); U Saveznom ministarstvu pravde – Grupa za građanskopravne poslove na radnim mestima savetnik, samostalni savetnik, viši savetnik (1996-do kraja 2002).
Od 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“ u Beogradu u svojstvu saradnika u nastavi drži vežbe iz predmeta „Trgovinsko pravo“. Član je redakcije časopisa ,,Strani pravni životˮ (od 2010.godine) koji izdaje Institut za uporedno pravo u Beogradu.

Oblasti interesovanja: međunarodno privredno pravo, obligaciono pravo, arbitražno pravo, pravo potrošača, međunarodno privatno pravo.
Autor ili koautor je više monografija, među kojima: ,,Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenjaˮ; ,,Sistemi pravne zaštite i zdravstvenog osiguranja – Uporednopravna analiza u evropskim zemljamaˮ. Sa dr Vesnom Dabetić Trorgrlić je napisala i Komentar Zakona o zaštiti potrošača. Takođe je autor brojnih članaka iz navedenih oblasti interesovanja.

Govori engleski i španski jezik.

dr Jelena Kostić – Naučni saradnik

j.kostic@iup.rs

Jelena Kostić je rođena 11. septembra 1981. godine u Zvorniku, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, osnovne studije na pravosudnom smeru završila je 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je 2007. godine na krivičnopravnom smeru završila i master studije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Fiskalna krivična dela“ odbranila je 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

U periodu od 2006. do 2007. godine radila je kao Sekretar Antidoping agencije Republike Srbije. Nakon toga je radila u Sekretarijatu za finansije grada Beograda i kao interni revizor u Službi za internu reviziju grada Beograda. Bila je angažovana na većem broju nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti javnih finansija i kao predavač na seminarima iz navedene oblasti. Od 2011. godine angažovana je kao spoljni saradnik NIP „Obrazovni informator“ za oblast javnih finansija, sa posebnim osvrtom na budžetski sistem i mehanizme kontrole trošenja javnih sredstava. Na Institutu za uporedno pravo zaposlena je od 2013. godine, a zvanje naučni saradnik je stekla 2016. godine. Član je uređivačkog odbora časopisa „The Review of International Affairs“, koji izdaje Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda.

Autor je većeg broja radova na srpskom i engleskom jeziku iz oblasti krivičnog prava i javnih finansija, kao i učesnik više nacionalnih i međunarodnih konferencija.

Oblast njenog interesovanja su krivično pravo i javne finansije sa posebnim osvrtom na oblast eksterne i interne kontrole raspolaganja javnim sredstvima. Govori engleski i italijanski, a služi se ruskim jezikom.

dr Oliver Nikolić – Naučni saradnik

o.nikolic@iup.rs

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1987. godine. Doktorsku tezu pod nazivom „Zakonodavna procedura u Jugoslaviji sa posebnim osvrtom na švajcarsko pravo“ odbranio je 1997. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Friburu, Švajcarska.

Od 1992. godine zaposlen je u Institutu za uporedno pravo kao istraživač, a od 1997. kao naučni saradnik. Od 2000. godine angažovan kao koordinator projekata finansiranih od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC). Od 2003. do 2005. je Pravni savetnik u OEBS-u (Kancelarija Šefa misije) a od 2006. Savetnik za Strategiju reforme pravosuđa u OEBS-u (Odeljenje za pravnu državu i ljudska prava). U karijeri je još radio kao docent na predmetu „Ustavno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beograd (2002 – 2005) i kao docent na Akademiji za diplomatiju i bezbednost (2007-2011) za predmete „Ustavno pravo“ i „Pravo EU“. Učestvovao u velikom broju projekata finansiranih od strane međunarodnih organizacija, vladinih i nevladinih domaćih i inostranih organizacija u svojstvu pravnog stručnjaka, a držao je predavanja na magistarskim studijama Centre Européenne Universitaire de Nancy, Pravnog fakultata u Nansiju u Francuskoj (2002) i na Université européenne d’été, Pravnog fakulteta, u Segedinu, u Mađarskoj (2013).

Oblast njegovog interesovanja su ustavno pravo, administrativno pravo, ljudska prava i pravo Evropske unije.

Autor je ili koautor više monografija i brojnih članaka iz ovih oblasti, među kojima se ističu monografije „Kompatibilnost jugoslovenskog prava sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima“ i „Pregled primene zakona relevantnih za lokalnu samoupravu u Republici Srbiji“.

Govori francuski i engleski jezik.

dr Dragana Petrović – Naučni saradnik

d.petrovic@iup.rs

Prof. dr Dragana Petrović rođena je u Kragujevcu, gde je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1987. godine, takođe sa odličnim uspehom.

Zasnovala radni odnos 1988. u Okružnom sudu u Kragujevcu.
Od 1990. radila na Pravnom fakultetu u Kragujevcu u zvanju asistent-pripravnik.
Odbranila magistarsku tezu 1992. na temu: „Pomaganje kao oblik saučesništva i kao samostalno krivično delo“, sa odlikom.

Odbranila doktorsku disertaciju 1995. na temu: „Organizovanje zločinačkih udruženja“, takođe sa odlikom.Izabrana je za docenta za predmet „Krivično pravo“ 1996. godine.

Od 1996. godine u zvanju docenta vodi samostalno nastavu, vežbe, ispite i poslediplomske studije na predmetu „Krivično pravo“.
Izabrana za vanrednog profesora 2000. za predmet „Krivično pravo“.
Bila je angažovana u brojnim naučnim i stručnim projektima Ministarstva nauke.
Nagrađena od Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine 2001. kao mladi istknuti naučni radnik.

Nagrađena od Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine 2004. za izuzetne rezultate postignute u realizaciji projekata iz programa istraživanja za period 2002 – 2003 u kategoriji A3.

Od 2009. radi u Institutu za uporedno pravo u Beogradu kao naučni saradnik.
Naučna disciplina: Krivično pravo.

Autor je više monografija i brojnih članaka među kojima se ističu:
„Pomaganje kao oblik saučesništva“, „Organizovanje zločinačkih udruženja“, „Eutanazija“, „Moderni koncept terorizma: krivičnopravni aspekt“, „Eutanazija, nove dimenzije“.

Uža specijalnost: Organizovani kriminalitet i terorizam.

Aktivno se služi engleskim jezikom.

dr Dragan Prlja – Naučni saradnik

d.prlja@iup.rs

Rođen je 1959. godine.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beograd 1983. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine, odbranivši magistarsku tezu iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodnog prava pod nazivom „SR Srbija u medjunarodnim odnosima jugoslovenske federacije”. Doktorsku tezu iz oblasti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio je 1997. godine na temu „Spoljna politika SR Jugoslavije”.

Naučni je saradnik je u Institutu za uporedno pravo u Beogradu od 2004. godine, a pre toga je radio u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, Pravnom fakultetu u Podgorici, Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, i Institutu za noviju istoriju u Beogradu. Uveo je predmet Pravna informatika na više Pravnih fakulteta i predavo je Pravnu informatiku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Pravnom fakultetu Univerziteta Union, i Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Bio je angažovan u brojnim naučnim i stručnim projektima sprovedenim uz donatorsku podršku međunarodnih organizacija.

Bio je osnivač i član redakcije časopisa „Kompjuteri i pravo“, „Ius forum“, i „Lex forum“.

Oblast njegovog interesovanja je pravna informatika, autorska prava u kibernetskom prostoru, digitalna forenzika, elektronska uprava, i visokotehnološki kriminal.

Autor je ili koautor više od 20 monografija i više od 100 članaka među kojima se ističu monografije „Digitalna forenzika“, „Fejsbuk i pravo“, i „Pravna informatika“.

Govori engleski, a služi se ruskim jezikom.

dr Aleksandra Rabrenović – Naučni saradnik

a.rabrenovic@iup.rs

Dr Aleksandra Rabrenović je naučna saradnica Instituta za uporedno pravo u Beogradu, gde je zaposlena od 2007. godine.

Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master studije (LLM) na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE), a doktorske studije (PhD) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Glazgovu. Od 1995-1997. radila je u advokatskoj kancelariji «„Ninković”», a od 1997 – 1999. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999 – 2003. bila je na poslediplomskim studijama u Velikoj Britaniji. Po povratku u Srbiju radila je za kancelariju Svetske banke u Beogradu, kao i na različitim projektima u Crnoj Gori, Rumuniji, Tadžikistanu, Moldaviji, Mongoliji, Kirgistanu i Bosni i Hercegovini, finansiranim od Svetske banke, Fonda za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), britanskog Odeljenja za međunarodni razvoj (DFID), Sigme (SIGMA/OECD), Saveta Evrope i Evropske unije. Njeno glavno područje interesovanja je pravo EU i upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru.

Objavila je dve monografije i veliki broj radova u oblasti reforme javne uprave na srpskom i engleskom.

Govori engleski jezik, a poseduje i dobro znanje ruskog jezika, kao i osnovno znanje francuskog jezika.

prof. dr Mario Reljanović – naučni saradnik

m.reljanovic@iup.rs

Dr Mario Reljanović rođen je 1977. godine.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2007. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Međunarodna saradnja na suzbijanju terorizma“. Doktorirao je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u  Beogradu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Zabrana diskriminacije pri zapošljavanju kao međunarodno ljudsko pravo“, pred komisijom u sastavu: prof. dr Vladimir Vodinelić, prof. dr Vojin Dimitrijević, prof. dr Zoran Ivošević. Mentor pri izradi magistarskog rada i doktorske disertacije bio je prof. dr Vojin Dimitrijević.

Zaposlen je kao naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu, gde je radio 2004. – 2012. godine i ponovo od 2018. godine. U periodu 2012. – 2018. godine bio je zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, u zvanju vanrednog profesora. U periodu 2009. – 2018. godine bio je rukovodilac pravne klinike za radno pravo na istom fakultetu. Gostujući je predavač na Fakultetu političkih nauka, na smeru Evropske integracije.

Bavi se oblastima radnog i socijalnog prava, pravne informatike, međunarodne bezbednosti, antidiskriminacionog prava i prava ljudskih prava.

Objavio je preko stotinu naučnih i stručnih radova, koautor je više monografija.

Učestvovao je na više desetina nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti radnog i socijalnog prava, pravosuđa, ljudskih prava.

Govori engleski jezik.

dr Miloš Stanić – Naučni saradnik

m.stanic@iup.rs

Miloš Stanić je rođen 26.10.1983. godine u Loznici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je sa odličnim uspehom. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao školske 2002/2003. godine, gde je i diplomirao 05. 09. 2006. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 2008. godine završio i master studije. Tokom osnovnih studija je dobijao republičku stipendiju, a bio je i stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Pravosudni ispit je položio 2009. godine. Nakon diplomiranja radio je u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, zatim u Prvom osnovnom sudu u Beogradu i to prvo kao sudijski pripravnik, a zatim kao sudijski saradnik. Radio je od decembra 2013. godine do juna 2014. godine u Ministarstvu pravde Republike Srbije, u Sektoru za evropske integracije. Bio je spoljni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Od juna 2014. godine zaposlen je u Institutu za uporedno pravo u Beogradu. U julu 2018. godine izabran je u zvanje naučni saradnik. Tehnički je urednik časopisa „Strani pravni život“. Član je udruženja „Srpski pravnički klub”.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravna priroda poslaničkog mandata“ odbranio je sa odlikom 18. decembra 2017. godine na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Služi se engleskim, makedonskim, nemačkim i francuskim jezikom.

dr Jelena Vukadinović Marković – Naučni saradnik

j.vukadinovic@iup.rs

Dr Jelena Vukadinović Marković završila je Pravni fakultet u Univerziteta Kragujevcu sa prosečnom ocenom 9,92. Oktobra 2008. godine je upisala master studije na Europa-Institute Saarbrücken, University of Saarland (Nemačka) na kome je 2009. godine, stekla zvanje „Master privrednog prava EU“. Godine 2009. je upisala magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, na smeru Međunarodno pravo. Magistarsku tezu pod nazivom „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao vrsta mešovitog sporazuma u pravu EU“, odbranila je sa odlikom  30. juna 2011. godine. Doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom Uloga arbitrabilnosti u procesu rešavanja sporova pred međunarodnom trgovinskom arbitražom“, odbranila je sa odlikom 4. jula 2016. godine.

Od školske 2010/2011 do 2016/1017 godine radila je kao demonstrator na predmetu Međunarodno privredno pravo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu, u školskoj 2018/ 2019. angažovana je kao predavač na master studijama, na predmetu Pravo Evropske unije.

Februara 2011. godine zasnovala je radni odnos u Institutu za Uporedno pravo. Za naučnog saradnika izabrana je 2017. godine.

Učestovovala je u radu većeg broja konferencija i objavila veliki broj radova iz oblasti arbitražnog prava, međunarodnog privrednog prava i prava Evropske unije. Održala je brojna izlaganja na stručnim skupovima i konferencijama nacionalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera.

Autor je udžbenika za srednje stručne škole pod nazivom Ustavno i privredno pravo i koautor udžbenika Uvod u institucije i pravo Evropske unije, koji se koristi na Pravnim fakultetima.

Nalazi se na listi arbitara Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srbije kao i na listi međunarodnih arbitara Spolјnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Urednik je časopisa „Revija za evropsko pravo„.

Članica je Udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, YAF-a  (međunarodnog mladog arbitražnog foruma) u okviru ISS arbitraže. U periodu od 2013-2016. godine obavlјala je posao sekretara časopisa „Strani pravni život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo.

Govori engleski i služi se namačkim jezikom

dr Milica Matijević – Naučni saradnik

m.matijevic@iup.rs

Dr Milica Matijević rođena je 1977. godine u Somboru.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Tokom akademske 2000/01. godine je kao stipendistkinja Univerziteta u Utrehtu (Holandija), pohađala nastavu na Pravnom fakultetu ovog univerziteta i položila četiri jednosemestralna kursa iz oblasti zaštite lјudskih prava i prava Evropske unije. Magistarske studije iz oblasti lјudskih prava i demokratizacije završila je 2005. godine na Evropskom među-univerzitetskom centru za lјudska prava i demokratizaciju (EIUC) sa sedištem u Veneciji, koji su činili 30 pravnih fakulteta i naučnih instituta iz zemalјa članica Evropske unije. Nakon pohađanja kurseva predviđenih programom magistarskih studija, dr Matijević  je zvanje magistra stekla odbranivši tezu pod naslovom „The United Nations Transitional Administration Missions and the Principles of Democratic Governance“ („Misije Ujedinjenih nacija uspostavlјene radi privremenog administriranja određene teritorije i principi demokratskog upravlјanja”) pod mentorstvom prof. Dr Erika Andre Andersen (Erik Andrè Andersen) sa Danskog instituta za lјudska prava. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Substantive Equality and the Limits of Law” („Supstantivna jednakost i granice prava”) odbranila je 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci (Italija), pod mentorstvom prof. dr Alesandra Simoni (Alessandro Simoni), redovnog profesora na Katedri za uporedno pravo i Direktora Programa za doktorske studije.

U Institutu za uporedno pravo radi od 2007. godine. U svojstvu pravnog eksperta za zaštitu prava raselјenih i zaštitu lјudskih prava bila je angažovana na brojnim stručnim projektima sprovedenim uz donatorsku podršku Evropske unije, Ujedinjenih nacija, itd.

Oblast njenog interesovanja su međunarodno pravo lјudskih prava, pravna zaštita interno raselјenih lica, ekonomska i socijalna prava i pravo zaštite od diskriminacije.

Autorka je brojnih članaka i stručnih radova iz ovih oblasti, među kojima se ističu oni na temu zaštite svojinskih prava raselјenih lica u mestu porekla.

Tečno govori engleski i italijanski jezik.

dr Predrag Vukasović – Naučni saradnik

p.vukasovic@iup.rs

Dr Predrag Vukasović rođen je 1957. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981. godine, a 1983. godine na istom fakultetu je odbranio i magistarski rad pod naslovom: ,,Pojam suvereniteta i problem intervencije u međunarodnim odnosimaˮ. Doktorirao je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, sa disertacijom čiji je naslov: ,,Heleni i negrčko okruženje u arhajskoj epohi – konstituisanje pojma varvaraˮ.

Prvi posao je obavljao kao volonter u Savezu za cerebralnu i dečju paralizu i to najpre u gradskoj, a potom i u republičkoj organizaciji. Paralelno se bavio i istraživačkim radom i u periodu od 1990. do 2002. godine objavio više naučnih radova, prevashodno iz oblasti antičke istorije. Takođe je sarađivao u timu Instituta koji je priredio trotomno izdanje srpskih propisa (od XIX veka do 2000. godine) koji regulišu položaj vojnih invalida i članova njihovih porodica. Na Institutu za uporedno pravo se zaposlio 2002. godine kao istraživač saradnik. Svoje aktivnosti u organizacijama invalida zbog toga nije prekidao. Tokom rada u Institutu, proširuje sferu svog naučnog interesovanja te pored antičke istorije, proučava pitanja položaja i prava invalida, zatim helenizam i helenističku kulturu, klasičnu filozofiju (Niče, Sokrat, Aristotel, Platon itd.)

U zvanje naučni saradnik Predrag Vukasović izabran  je 28. marta 2012. godine.

Učešće u naučno-istraživačkim projektima
1) Projekat pri Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2001-2005. godine, broj 1255 –  ,,Harmonizacija jugoslovenskog prava sa privrednim pravom Evropske Unije i standardima Saveta Evropeˮ u Institutu za uporedno pravo;

2) Projekat pri Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2006–2010 br. 149023 D – „Pravo SCG i međunarodne sudske institucije“ u Institutu za uporedno pravo;

3) Projekat pri Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2011–2014 br. 179031 – „Srpsko i evropsko pravo – upoređivanje i usaglašavanje“ u Institutu za uporedno pravo.

Autor je monografije „Od Troje do Termopila: kako su stranci postali varvari“ (Službeni glasnik i Institut za uporedno pravo, Beograd, 2012), kao i brojnih naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim časopisima i zbornicima.

Aleksandra Višekruna, M.A. – Istraživač saradnik

a.visekruna@iup.rs

Aleksandra Višekruna rođena je 1988. godine. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2007. godine (poslovno-pravni smer), a diplomirala je 2011. godine kao student generacije. Iste godine upisala je master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (poslovnopravni modul). Master rad na temu „Pravni položaj zaposlenih u stečajnom postupku“ odbranila je 2013. godine. Školske 2013/2014. godine upisala je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (poslovnopravna naučna oblast).

Tokom studiranja bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fonda za mlade talente „Dositeja“ (Ministarstvo omladine i sporta), humanitarnog fonda „Privrednik“ i Grada Smedereva. Dobitnik je nagrade Pravnog fakulteta za odličan uspeh na studijama (2008-2012), nagrade Fonda prof. dr Mirko Vasilјević za najbolјeg studenta generacije, nagrade Univerziteta u Beogradu kao student generacije Pravnog fakulteta za školsku 2010/2011. i nagrade za stvaralaštvo mladih grada Smedereva (2012). U okviru programa SEE | EU Cluster  of Excellence in European and International Law dobila je stipendiju za istraživački boravak i provela je mesec dana (januar-februar 2018. godine) na Europa Institutu na Univezitetu Saarland u Nemačkoj. Bila je polaznik više letnjih i zimskih škola i dodatnih kurseva u zemlji i inostranstvu.

Tokom studija obavila je praksu u Ministarstvu polјoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor tržišne inspekcije (mart – april 2012. godine). U periodu maj-novembar 2013. godine bila je angažovana na poslovima saradnika u Ministarstvu finansija (Sektor za finansijski sistem – Grupa za hartije od vrednosti i tržište kapitala) u okviru projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ (Beogradska otvorena škola, USAID Srbija). Od novembra 2013. godine zaposlena je u Institutu za uporedno pravo kao istraživač pripravnik, a u junu 2015. godine izabrana je u zvanje istraživač saradnik. Tokom rada u Institutu bila je angažovana na organizaciji više konferencija i okruglih stolova. Obavljala je funkciju sekretara časopisa „Strani pravni život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo od septembra 2016. do januara 2019. godine, a od januara 2019. godine je tehnički urednik časopisa Strani pravni život. Član je redakcije časopisa „Strani pravni život“ od 2018. godine. Urednik je sajta Instituta za uporedno pravo.

Oblasti njenog interesovanja su kompanijsko, stečajno i berzansko pravo. Govori engleski, a služi se španskim i nemačkim jezikom.

Miroslav Đorđević, M.A. – Istraživač saradnik

m.djordjevic@iup.rs

Miroslav Đorđević je rođen 5. decembra 1985. godine u Beogradu.

Školske 2004/2005 godine je upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je na pravosudnom smeru diplomirao školske 2010/2011. godine sa prosečnom ocenom 9,13. Tokom osnovnih studija je bio stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka tri godine za redom, sa referatom je učestvovao na više naučnih skupova u inostranstvu, bio dobitnik prve nagrade fondacije „Alan Votson“ i dve godine pohađao letnje škole javnog prava Evropske unije „Kikones“ u Grčkoj. Školske 2011/2012. godine upisao je, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, postdiplomske master studije na istorijskopravnom smeru, odsek romanistika, koje je završio školske 2013/2014. godine sa prosečnom ocenom 10. Tema završnog master rada je bila: “Locatio conductio operis faciendi – uporednopravni pristup”.

Na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 2013/2014. godine upisao je doktorske studije ustavnopravnog smera,  pod mentorstvom prof. dr Vladana Petrova. Tokom trajanja doktorskih studija, kao stipendista se usavršavao na „Europa Institut”-u Univerziteta Saarland u Nemačkoj.

Od januara 2012. godine zaposlen je u Institutu za uporedno pravo, prvo kao istraživač – pripravnik, a 2014. godine je izabran u zvanje istraživač saradnik. Objavio je dvadesetak naučnih radova i bio kourednik zbornika „Sto godina od početka Prvog svetskog rata – istorijske i pravne studije“.

Učestvovao je, u najvećem broju slučajeva sa izlaganjem, na preko dvadeset naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Oblasti interesovanja su mu ustavno pravo, pravna teorija i pravna istorija.

Osim maternjeg srpskog jezika, tečno govori i piše engleskim, a služi se i nemačkim i ruskim jezikom.

Savo Manojlović – Istraživač saradnik

s.manojlovic@iup.rs

Savo Manojlović rođen je 1986. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je oktobra 2008. godine sa prosekom 9,32. Master studije završio je na istom fakultetu sa radom „Pojedinačni politički akti – razgraničenje od upravnih akata“ (9,75). Trenutno je doktorand Pravnog fakultet. Zavšio je (magna cum lauda) postdiplomski kurs Federalism, Decentralization and Conflict Resolution, International Summer School, (rad Kosovo: a solution to the problem – double sovereignty and high level of autonomy for the Serbian entity izabran je među pet najboljih radova) u Institutu za Federalizam, Univerzitet u Friburgu, Švajcarska. Uspešno je završio i jednosemestralni kurs na Harvard Kenedi školi, The Leadership, Orginizing and Action kod profesora Maršala Ganca.

U Institutu za uporedno pravo zaposlen je od 2015. godine. Trenutno je u statusu istraživača saradnika. Radio je kao mlađi savetnik u Ustavnom sudu Republike Srbije. Kao sekretar radnih grupa Ministarstva pravde i Ministarstva finansija učestvovao je u njihovom radu i pisao nacrt postojećeg Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i njegovih izmena i dopuna. Bio je centralni koordinator Agencije za borbu protiv korupcije za praćenje finansiranja političke kampanje za lokalne, pokrajinske i opšte izbore 2012. godine.

Bila je angažovan kao pravni ekspert ili organizator kampanja u brojnim projektima vezanim za reformu pravosuđa, poboljšanja privrednog ambijenta, zaštite potrošača, finansiranja političkih stranaka, transparetnog zapošljavanja itd.
Predsednik je Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (www.uzuz.rs) i član Srpskog Udruženja za ustavno pravo.Oblast njegovog interesovanja su ustavno pravo, upravno pravo, ljudska prava, politički sistem, političke stranke i političke kampanje.

Autor je oko tridesetak naučnih članaka iz oblasti javnog prava, a periodično objavljuje kolmne u dnevnim listovima. Govori engleski, a služi se nemačkim jezikom.

Iva Tošić, M.A. – Istraživač saradnik

i.tosic@iup.rs

Biografija

Iva Tošić je rođena 1991. godine u Beogradu. Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 2015. godine. Na istom fakultetu je 2016. godine završila master na poslovno-pravnom modulu, podmodul prava privrednih društava, sa radom „Direktiva Solventnost II“. Trenutno je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od februara 2017. godine zaposlena je u Institutu za uporedno pravo kao istraživač pripravnik, a u decembru 2019. godine izabrana je u zvanje istaživača saradnika.

Objavila je nekoliko članaka. Oblasti njenog interesovanja su kompanijsko pravo, stečajno pravo i pravo osiguranja.

Govori engleski i španski jezik, a služi se francuskim jezikom.

Bogdana Stjepanović, M.A. – Istraživač saradnik

b.stjepanovic@iup.rs

Biografija

Bogdana Stjepanović rođena je 04.07.1992. godine u Šapcu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2011. godine i diplomirala 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,83. Pohađala je kurs „Pisanje pravnih akata“, prisustvovala savetovanju Nasilje u porodici na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine, učestvovala na Internacionalnom forumu za mlade ,,Interseliger“ u Rusiji 2014. godine, pohađala letnju školu Prava Evropske Unije u Baru 2014. godine i sticala praktična iskustva tokom prakse u Osnovnom sudu u Rumi 2015. godine. Za uspehe tokom osnovnih studija bila je nagrađena od strane opštine Ruma i stipendijama namenjenim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji. Nagrađena je stipendijom Ministarstva omladine i sporta – Fond za mlade talente „Dositeja“ za 2015. i 2016 godinu. Dobitnica je pohvale dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh tokom studija (2012-2016). Proglašena je za studenta generacije iz krivično-pravne naučne oblasti i dobitnik je nagrade iz fonda „Dragoljub Atanacković“.

Master akademske studije upisala je 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za građansko pravo i iste završila 07.10.2016. godine sa prosečnom ocenom 10, odbranivši master rad na temu „Zlostavljanje dece: porodičnopravni i krivičnoprocesni aspekt“ (mentor prof. dr Slobodan Panov). Paralelno sa master studijama bila je na pripravničkoj praksi u Osnovnom sudu u Rumi u trajanju od šest meseci, a potom na praksi u Pireus banci u Beogradu u sektoru za ljudske resurse. Učestvovala je na seminarima Human Rights in EU (Gresham College, UK), Limits of Arbitration (Queen Mary’s, UK) i History and Theory of Property Law (Queen Mary’s, UK) 2016. godine.

Doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je u novembru 2016. godine, na katedri za građansko pravo. Učestvovala na osnovnom programu obuke u oblasti javnih nabavki pod pokroviteljstvom Evropske banke za obnovu i razvoj u Agenciji za privredne registre u decembru 2016. godine. Učestvovala je na Svetskom festivalu mladih i studenata u Sočiju 2017. godine.

Govori engleski jezik (Cambridge ESOL Level 2 certificate in ESOL International, Certificate in Advanced English) i ruski jezik, a služi se nemačkim jezikom.

Oblasti njenog interesovanja su porodično pravo i obligaciono pravo.

Jovana Rajić Ćalić, M.A. – Istraživač pripravnik

j.rajic@iup.rs

Biografija

Jovana Rajić Ćalić rođena je 14.02.1990. godine u Ćupriji. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 01.10.2009. godine i diplomirala 03.10.2013. godine sa prosečnom ocenom 9,48. Tokom osnovnih studija bila je polaznik Pravne klinike za krivično pravo (2011-2013. godine), pohađala kurs „Pisanje pravnih akata“, kurs „International criminal law“, u organizaciji OEBS-a i sticala praktična iskustva tokom letnjih praksi u kompaniji Holcim 2011. godine, u advokatskoj kancelariji Moravčević Vojinović u udruženju sa Schoenherr 2012. godine i u advokatskoj kancelariji Tomanović 2013. godine. Kao student osnovnih studija bila je stipendista grada Paraćina i stipendije namenjene studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji. Nagrađena je stipendijom kompanije Holcim, kao i stipendijom Ministarstva omladine i sporta – Fond za mlade talente „Dositeja“ za 2013. godinu. Dobitnica je pohvale dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh tokom studija (2010-2014).

Master studije upisala je 2013. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za radno pravo i iste završila 10.07.2014. godine sa prosečnom ocenom 10, odbranivši master rad na temu „Posledice pokretanja krivičnog postupka na radni odnos zaposlenog“.

U novembru 2014. godine upisala je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za radno pravo. Paralelno, započinje pripravnički staž u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu 2014-2016. godine, nakon čega je položila pravosudni ispit u martovskom ispitnom roku 2017. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, sa odlikom iz krivičnog prava. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za doktorante za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu. Godinu dana radila je kao pomoćnik javnog izvršitelja. Od maja 2018. godine zaposlena je u Institutu za uporedno pravo kao istraživač pripravnik.

Objavila je nekoliko članka iz oblasti radnog prava. Govori engleski jezik, služi se nemačkim i španskim.

Jovana Misailović, M.A. – Istraživač pripravnik

j.misailovic@iup.rs

Biografija

Jovana Misailović rođena je 10.08.1994. godine u Beogradu. Trinaestu beogradsku  gimnaziju završila je 2013. godine sa odličnim uspehom. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 01.10.2013. godine i diplomirala 22.06.2017. godine sa prosečnom ocenom 9,90. Tokom osnovnih studija pohađala je nastavu iz  nekoliko predmeta u okviru stručnih grupa: Uporedna pravna tradicija, Krivično pravo, Građansko i stvarno pravo, Obligaciono pravo, Poresko pravo i Trgovinsko pravo. Pohađala je kurs „Pisanje pravnih akata“, kurseve na engleskom jeziku – Litigation Process and Procedure Course i American constitutional law and legal problems. Bila je član tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je učestvovao na takmičenju iz arbitražnog prava “Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” 2016. godine. Učestvovala je na Vienna Model United Nations, u Beču 2016. godine i Beogradskoj konferenciji pravnika 2016. godine. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i fonda „Dositeja“. Obavila je praksu u advokatskoj kanelariji „Cukavac“ i Zavodu za udžbenike u Beogradu. Nakon završenih osnovnih studija, kao stipendista Univerziteta u Salzburgu, pohađala je letnju školu – “Summer School of European Private Law“ 2017. godine.

 

Master studije upisala je 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za radno pravo i iste završila 20.08.2018. godine sa prosečnom ocenom 10, odbranivši master rad na temu „Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu“ ( mentor prof. dr Ljubinka Kovačević). Tokom master studija bila je član tima Pravnog fakulteta Unverziteta u Beogradu koji je učestvovao na takmičenju iz medijskog prava –  “Monroe   E.   Price   Media   Law   Moot   Court   Competition” u Zagrebu, gde je sa svojim timom ostvarila direktan plasman na finalno takmičenje na Univerzitetu u Oksfordu, kao prvoplasirani tim iz Jugoistočne Evrope. Učestvovala je na Studentskoj konferenciji „Teorija, filozofija i sociologija prava“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je predstavila svoj rad  „Naknada štete kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu – odnos kompenzacione i restitucione naknade štete“, kao i na Stručnom međunarodnom savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje na Zlatiboru gde je predstavila svoj rad „Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao posledica nezakonitog otkaza“. Bila je jedan od studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je učestvovao u istraživačkom projektu „Make it worth for young – MY WAY“ u organizaciji NVO Astra – Akcija protiv trgovine lјudima.

 

Doktorske studije upisala je u novembru 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za radno pravo, a za privremenog mentora izabrana je prof. dr Ljubinka Kovačević.

Govori engleski jezik i ima znanje nemačkog jezika.

 

Saradnici

Prof. dr Dragoljub Popović

Rođen 25.7.1951. u Zemunu, školovao se u Beogradu, gde je 1974. diplomirao na Pravnom fakultetu kao najbolji student generacije. Na istom fakultetu je doktorirao 1984. s tezom iz uporedne istorije prava. Stekao je diplomu trećeg stepena na Međunarodnom fakultetu za uporedno pravo u Briselu 1985. godine. Od 1980. do 1998. bio je zaposlen na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je prošao put od asistenta do redovnog profesora. Predavao je predmete „Opšta pravna istorija“ i „Veliki pravni sistemi“. Od 1998. do 2001. godine bio je advokat i radio u advokatskoj kancelariji Marković u Beogradu. Počev od februara 2001. radio je na Institutu za federalizam Univerziteta u Friburu, u Švajcarskoj, kao gostujući istraživač. Posvetio se proučavanju regionalne države i napisao knjigu o evropskom regionalizmu.

Od oktobra 2001. do septembra 2004. je bio u diplomatskoj službi, obavljajući dužnost ambasadora Jugoslavije i potom Srbije i Crne Gore u Švajcarskoj. Jedan je od osnivača Fakulteta za poslovno pravo u Beogradu i na tome fakultetu predaje predmete „Ustavno pravo“ i „Uporedno pravo“. Po okončanju diplomatske službe vratio se na Fakultet za poslovno pravo, gde je izabran za redovnog profesora. U januaru 2005. godine je izabran za sudiju Evropskoga suda za ljudska prava u Strazburu.

Autor je više knjiga, samostalnih i koautorskih, a učestvovao je i u izradi nekoliko ustavnih nacrta, kako za Srbiju, tako i za državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Objavio je i dva romana.

Prof. dr Mladen Vukčević

Rođen je 13. 01. 1962. godine u Podgorici, u porodici prosvjetnih radnika.Na Pravnom fakultetu u Podgorici studije je završio prije roka, sa prosječnom ocjenom 9,70. U toku studija bio je student-prodekan Pravnog fakulteta u Podgorici i student-prorektor Univerziteta Crne Gore. Za najboljeg studenta Crne Gore proglašen je 1984. godine, dobitnik  je Plakete Univerziteta Crne Gore i više nagrada  za uspjeh u studiranju.

Magistarsku tezu pod naslovom „Promjene Ustava – teorijsko normativni problemi“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor: prof. dr h.c. Pavle Nikolić). Doktorsku disertaciju pod naslovom „Sudska vlast u stvaranju i razvojnom usponu crnogorske novovjekovne države do 1914. godine“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (mentor: akademik Mijat Šuković).

Profesor je na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran“ u Podgorici i predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore.

Dr Slavoljub Carić, naučni saradnik

Dr Slavoljub Carić rođen je 13. novembra 1962. godine u Smederevu.

Po završetku Pravnog fakulteta u Beogradu 1986. godine, magistrirao je 1993. godine i doktorirao 2005. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu iz oblasti međunarodnog prava.

Počeo je da radi 1987. godine kao sudijski pripravnik u Drugom opštinskom sudu u Beogradu. Pravosudni ispit položio je 1988. godine. U periodu 1987-1992. godine radio je kao stručni saradnik u Drugom opštinskom sudu u Beogradu i Okružnom sudu u Beogradu. Izabran je za sudiju Drugog opštinskog suda u Beogradu 1992. godine, u krivičnom odeljenju, a 1998. godine je radio u drugostepenom krivičnom odeljenju Okružnog suda u Beogradu. Od 1999. godine radio je u Ministarstvu spoljnih poslova kao prvi sekretar. U 2002. godini imenovan je za savetnika za sudske sporove u ambasadi SRJ u Hagu. U periodu 2006-2014. godine radio je kao zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Takođe, u periodu 2007. do 2013. godine bio je član Nadzornog odbora za ljudska prava u Savetu Evrope. U periodu između 2014. and 2016. bio je predsednik Nacionalne komisije za međunarodno humanitarno pravo. Sada je na mestu načelnika Odeljenja za međunarodnopravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova, u rangu ambasadora.

On je naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu.

Objavio je nekoliko knjiga i brojne članke iz oblasti međunarodnog prava i ljudskih prava.

Dr Velibor Džomić – naučni saradnik

Dr Velibor Džomić rođen je 1969. godine u Kraljevu.

Specijalistički rad pod nazivom „Načelo odvojenosti crkava i verskih zajednica od države i njegova primena u ustavnom sistemu Srbije i Crne Gore” odbranio je 2005. godine. Naredne godine odbranio je magistarski rad pod nazivom: „Odnos Crkve i države u ustavima Srbije i Crne Gore u XIXi XX veku”. Doktorirao je 2012. godine sa tezom „Pravni položaj tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori”.

Radni angažman: Protoprezviter-stavrofor i Arhijerejski protoprezviter Podgoričko-Kolašinski u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj; koordinator Pravnog saveta i crkveno-sudski tužilac Mitropolije Crnogorsko-Primorske; sekretar Komisije Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve za reviziju Ustava SPC.

Prof. dr Miodrag Savović

Dugogodišnji profesor i autor više udžbenika iz sociologije i prava. Autor više od 60 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Gostujući profesor na Univerzitetu „Kliment Ohridski“ u BJR Makedoniji. Istaknuti član udruženja „Pravnici za demokratiju“.

Ekspert za pitanja regionalizma i autonomija.

Dr Ivana Rakić

dr Ivana Rakić – Naučni saradnik


Dr Ivana Rakić rođena je 1982. godine u Loznici. Diplomirala je 2005. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši magistarski rad „Preuzimanje akcionarskih društava u Srbiji sa osvrtom na pravo Evropske unije“. Na istom fakultetu je 2014. odbranila sa odlikom doktorsku disertaciju „Koncentracije privrednih subjekata u Republici Srbiji sa osvrtom na pravo Evropske unije“. U periodu 2007-2011. bila je angažovana na projektima Instituta kao stipendista Ministarstva nauke za vreme magistarskih i doktorskih studija. Radni odnos u Institutu za uporedno pravo zasnovala je 2011. godine. Od 2015. godine zaposlena je u Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije u Beogradu kao viši savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentracija. Od 2015. godine je angažovana kao spoljni saradnik Instituta za uporedno pravo. Tokom 2017. godine je bila na dvomesečnom usavršavanju u Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču, Austrija, gde je bila angažovana u Pravnom sektoru.

Oblasti njenog interesovanja su pravo konkurencije, kompanijsko pravo, energetika, GMO, organska proizvodnja, revitalizacija braunfilda i dr., i do sada je napisala 40 radova iz ovih i drugih oblasti prava, koji su objavljeni u tematskim zbornicima i naučnim časopisima.

Govori engleski jezik i služi se francuskim i nemačkim jezikom.

 

 

Dr Ivana Stradner

Dr Ivana Stradner je rođena u Beogradu.

Radi kao istraživač u Centru za evropske studije na Univerzitetu Harvard. Takođe, predaje međunarodno pravo i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu Univerziteta Berkli.

Po završetku osnovnih studija koje je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, radila je u oblasti ljudskih prava. Master i doktorske studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta Berkli u Kaliforniji gde je dobila i nagradu za doktorsku disertaciju. Tokom doktorskih studija radila je kao asistent na predmetu “Uvod u američko pravo” i bila je jedan od članova uredništva Berkli časopisa za međunarodno pravo. Ivana Stradner je bila post-doktorand i istraživač u Centru za međunarodnopravnu teoriju, pravo i ekonomiju, Univerziteta u St. Galenu. Oblast njenog interesovanja je međunarodno javno pravo sa posebnim osvrtom na humanitarno pravo i međunarodnu bezbednost.

Govori engleski, a služi se italijanskim i francuskim jezikom.

Mag. jur. Luka Breneselović – Istraživač saradnik

Dipl. jur. Luka Breneselović, magistar prava (Frankfurt) Istraživač-pripravnik, referent za nemačko pravo i krivično pravo. Studirao je prava u Beogradu (2004-2009) i nemačkom Majncu (2008-2009).

Radi na projektu Instituta za uporedno pravo od 2011. godine. Tema magistarskog rada „Da li je i u kojoj meri tužilac prilikom pravne ocene dela vezan stavovima sudske prakse“. Trenutna istraživanja: Doktorski rad (finalizam i objektivno uračunavanje). Ostalo: Reforma krivične procedure (v. Breneselović/Novaković, RKKP 2/2010, 191; Breneselović, Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva, 2012, 215); zaštite osnovnih prava; sociologija prava.

doc. dr Slobodan Vukadinović

Slobodan Vukadinović je rođen 1980. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu kao docent na predmetima „Međunarodno privredno pravo“ i „Osnovi građanskog i privrednog prava“. Član je i sekretar Redakcije naučnog časopisa „Pravni zapisi“.

Bio je zaposlen u Narodnoj skupštini Republike Srbije kao savetnik u Odboru za inostrane poslove, a radio je i za Republičku izbornu komisiju na pripremi propisa i postupanju po prigovorima. Doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Personalna bibliografija broji preko 30 naučnih članaka u vodećim nacionalnim časopisima, priloga u zbornicima, kao i dva praktikuma za vežbe. Pored nastavnog i naučno-istraživačkog rada poseduje značajno iskustvo u radu na projektima međunarodnih organizacija, na kojima je angažovan u svojstvu eksperta – konsultanta, pretežno u oblasti parlamentarnog razvoja.

Novembra 2012. god. izabran je za člana globalnog rostera eksperata UNDP-a za parlamentarni razvoj.

Videti: www.slobodanvukadinovic.com

Mag. jur. Andrej Diligenski

Andrej Diligenski je rođen 1984. u Beogradu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Master studije „Informatičko pravo i medijsko pravo“ (nem. Informations- und Medienrecht) završio 2010. godine u Beču. Student je doktorskih studija na Pravnom fakultetu u Beču.

Sertifikovan je menadžer za sigurnost informacija prema standardu ISO 27001. Radio je kao poverenik za zaštitu podataka firme Simacek Facility Management Group GmbH, Beč, saradnik je instituta „Evropski centar za elektronsku trgovinu i internet pravo” iz Beča.

Radio je kao menadžer za upravljanje informacija u firmi Cirisko osiguranje (Zürich Versicherung AG) u Beču. Trenutno je zaposlen u firmi Grant Thornton Unitreu Gmbh.

Velimir Živković MJur – Istraživač saradnik

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2008. godine, na međunarodnopravnom smeru. Master studije trgovinskopravnog smera završio je 2009. godine, sa master radom „Zaštita nosioca patenta u svetskoj trgovini tehnologijom“ i ukupnim prosekom 10. Magister Juris (MJur) studije na Univerzitetu Oksford završio je 2011. godine, sa trostrukom odlikom i nagradom za najboljeg studenta na programu, i master tezom „Ugovorna prava kao zaštićene investicije u međunarodnom investicionom pravu“. Trenutno završava doktorske studije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, sa očekivanim završetkom do kraja 2017. godine. Tema doktorske disertacije je odnos međunarodne investicione arbitraže i nacionalne vladavine prava.

Trenutno je istraživač saradnik u Institutu za uporedno pravo, gde je zaposlen od septembra 2012. godine. Od septembra 2008. godine do juna 2010. bio je konsultant na projektu Svetske banke za regulatornu reformu na lokalnom nivou u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Od septembra 2011. do aprila 2012. godine bio je angažovan u Advokatskoj kancelariji Todorović (AKT), a od aprila 2012. do decembra 2015. bio je konsultant na projektu švajcarske vlade za poboljšanje poslovnog okruženja na lokalnom nivou u Srbiji. Na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka je od 2013. godine angažovan kao asistent na predmetima međunarodne arbitraže i evropskog prava, na osnovnim i master studijama. Član je Instituta za globalno pravo i politiku Univerziteta Harvard (IGLP Harvard), britanske Akademije za više obrazovanje (Higher Education Academy), Centra za studije međunarodnog prava u Salcburgu (CILS) i Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti u Beogradu.

Oblasti interesovanja su međunarodno investiciono pravo, međunarodna arbitraža, međunarodno privredno pravo i uporedno ugovorno pravo. Autor je brojnih članaka iz ovih oblasti u domaćim i međunarodnim časopisima.

Govori engleski jezik, a služi se francuskim i nemačkim jezikom.

Ivana Miljuš, M.A.

Ivana Miljuš je rođena 1985. godine u Brčkom.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je januara 2008. godine, a januara 2010. godine završila je master studije (međunarodnopravni modul). Student je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (krivičnopravni smer). Pravosudni ispit položila je juna 2011. godine.

Radi kao viši sudijski saradnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (krivično odeljenje). Demonstrator je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetu „Krivično procesno pravo“.

Govori engleski, služi se španskim i nemačkim jezikom.

Nikola Pantelić

Nikola Pantelić je rođen 1982. godine u Beogradu.

Završio je Pravni fakuletet Univerziteta u Beogradu 2007. godine, nakon čega je 2009. godine završio specijalističke studije iz oblasti privrednog prava, a zatim, 2012. godine, master studije iz oblasti pravne istorije. Trenutno pohađa doktorske studije iz ustavnog prava na Pravnom fakultetu „Union” u Beogradu.

Zaposlen je kao zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Objavio je preko 60 stručnih i 3 naučna članka. Glavni je i odgovorni urednik časopisa „Iustitia” , koji se objavljuje u izdanju kompanije „Paragraf”. Autor je knjige ,,Hajdučija u Srbiji 1804-1860“.

Govori engleski jezik, a služi se i nemačkim jezikom.

Sanja Prlja, M.A.

Sanja Prlja rođena je 22.08.1987. godine u Beogradu. Osnovnu školu i  XII Beogradsku gimnaziju opšteg smera završila je u Beogradu.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2013. godine na poslovno-pravnom smeru. Iste godine upisuje poslediplomske, master akademske studije na istom fakultetu na građansko – pravnom smeru i završava ih 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,75, odbranivši master rad na temu „Nepravične odredbe u potrošačkim ugovorima“. Time stiče akademski naziv master pravnik.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je tokom školske 2008/2009. kurs „Retorika veštine besedništva“  godine kod  prof. dr Sime Avramovića sa ocenom 10.
Školske 20015./2016. godine upisala je doktorske studije (međunarodnojavnopravna naučna oblast) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na prvoj godini doktorskih studija položila je sledeće ispite:

1. Metodologija naučnoistraživačkog rada i veštine, pred komisijom u sastavu prof. dr Branko Rakić i prof. dr Saša Bovan (ocena 10)

2. Prvi usmeni doktorski ispit pred komisijom u sastavu prof. dr Aleksandar Gajić, prof. dr Branko Rakić i prof. dr Ivana Krstić, a koji se sastojao od sledećih predmeta:

(1) Međunarodno javno pravo (ocena 9);

(2) Pravo evropskih integracija (ocena 10);

(3) Međunarodno pravo ljudskih prava (ocena 10).

Na drugoj godini doktorskih studija u aprilu 2017. godine je položila drugi usmeni doktorski ispit pred komisijom u sastavu prof. dr Branko Rakić i prof. dr Bojan Milisavljević, a koji se sastojao iz sledećih predmeta:

(1) Pravo međunarodnih organizacija (ocena 10);

(2) Diplomatsko i konzularno pravo (ocena 10).

Tokom 2010. godine u trajnju od 6 meseci volonterski je radila u Ministarstvu trgovine i usluga Republike Srbije, sektor za trgovinu, cene i zaštitu potrošača;
Od 20. maja do 20. septembra 2013. godine volonterski je radila u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u sektoru za imovinu i pravne poslove u okviru programa „Bg praksa“;
Od kraja oktobra 2013. godine do maja 2015. godine radila je kao advokatski pripravnik volonter. Od juna 2015. godine zaposlena je u Radiodifuznom predueću Studio B d.o.o. kao samostalni stručni saradnik pravnih poslova, a po potrebi i nalogu rukovodioca povremeno obavlja poslove novinara informativne redakcije televizije Studio B.U septembru 2017. godine je položila pravosudni ispit sa opštim uspehom: položila sa odlikom.

Govori engleski jezik.

Naučna oblast od posebnog interesovanja joj je Medijsko pravo kao i Međunarodno pravo ljudskih prava i praksa Evropskog suda za ljudska prava.

SPISAK RADOVA

Sanja Prlja, „Internet i krađa identiteta”, Međunarodni tematski zbornik radova Internet i društvo, 19.-20. septembar 2014. god. Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu; str. 431-443.
Sanja Prlja, „Nepravične odredbe u potrošačkim ugovorima”, master rad, neobjavljen, 2015. godina, str. 51.
Sanja Prlja, „Nepravične odredbe u potrošačkim ugovorima u regulativi EU i srpskom zakonodavstvu”, Strani pravni život,  br. 3/2015; str. 303-323.
Sanja Prlja, „Sukob slobode medija i prava ličnosti, pravo na čast i ugled, privatnost i identitet“, Kultura  polisa , br. 30/2016., str. 485-497.
Gordana Gasm, Mitar Lutovac, Sanja Prlja, “International norms protecting children’s human rights – case study of Serbia“, International Conference ”The Efficiency of legal norms”, Faculty of Law Cluj-Napoca – “Dimitrie Cantemir” Christian University 25th-27 May 2017; Fiat Iusticia – Review of Juridical Studies, 1/2017, pp. 116-139.
Gordana Gasmi, Vanja Korać, Sanja Prlja, „Evropska unija i digitalizacija kulturne baštine”, Zbornik radova, „Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine”, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2017. (u štampi).

Ines Cerović, LL.M. – spoljni saradnik

Ines Cerović je rođena u Beogradu.

Od 2014. godine radi kao spoljni saradnik Instituta za uporedno pravo i konsultant u kancelariji UNICEF-a u Beogradu na projektu jačanja sistema pravosuđa i socijalne zaštite u cilju zaštite prava deteta u Srbiji. Prethodno je radila kao rukovodilac projekta reforme sistema maloletničkog pravosuđa u organizaciji „International Management Group“ – IMG, kao i na brojnim projektima Svetske banke i UNICEF-a u oblasti ljudskih prava.

Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine, a pravosudni ispit je položila 2004. godine. Poslediplomske studije iz oblasti ljudskih prava je završila na Pravnom fakultetu u Notingemu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, 2006. godine, nakon čega je nekoliko godina radila u Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, kao i u UNICEF-ovom istraživačkom centru Innocenti u Firenci.

Oblasti njenog interesovanja su ljudska prava, a naročito prava deteta. Govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Administracija

Nikola Veljković – sekretar

Nikola Veljković je rođen 29. 03. 1983. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, a pravosudni ispit je položio 2016. godine. U periodu od 2009. do 2016. godine radio je u Železničkoj tehničkoj školi u Beogradu, gde je obavljao poslove sekretara Škole. Ima položen stručni ispit za sekretara ustanova obrazovanja i vaspitanja. U Institutu za uporedno pravo radi od 15. 09. 2016. godine, na radnom mestu sekretara Instituta. Govori engleski jezik.

Vera Dopša – kurir, spremačica

Rođena je 06. avgusta 1970. godine u Beogradu (Zemun). Završila je osnovnu školu u Zemunu. Godine 1995. zaposlila se u Institutu za uporedno pravo gde radi i danas.

Mirjana Markov – bibliotekarka

Mirjana Markov je rođena 4. juna 1983. godine. Završila je osnovne studije 2013. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer bibliotekarstvo i informatika. Prva radna iskustva u struci stekla je kroz volontiranje i prakse. Kao bibliotekar Instituta za uporedno pravo zaposlena je od septembra meseca 2018. godine. Poznaje engleski jezik.

Marija Jovanović – administrativni sekretar

Rođena je 25. decembra 1976. u Beogradu. U Beogradu je završila osnovnu i srednju školu (Ekonomska sredanja škola „Nada Dimić“, Zemun). Nakon završene srednje škole upisala je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer privredno pravo. Diplomirala je 2003. godine. Nakon završenog Pravnog fakulteta, 2006. godine zaposlila se u Institutu za uporedno pravo gde radi i danas. Govori engleski.