Delatnost

Osnovnu delatnost Instituta za uporedno pravo čine uporednopravna istraživanja, sa misijom da se kritički analiziraju i javnosti predstave zakonodavna rešenja u drugim državama i nadnacionalnim organizacijama, kao i novine u međunarodnom pravu i da se na taj način ekspertizom doprinese razvoju pravne nauke, kreiranju modernog zakonodavstva i kvalitetnom rešavanju savremenih pravnih izazova u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

zakonodavna rešenja

Status IUP i njegova delatnost regulisani su Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS” 110/2005, 50/2006, 18/2010 i 112/2015) i Statutom Instituta. Istraživači IUP pridržavaju se etičkih načela, opšteprihvaćenih pravila i profesionalnih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad.

IUP obavlja sledeće poslove:

  • prikuplja, prevodi i proučava podatke o stanju zakonodavstva, pravne nauke i prakse u drugim zemljama i analizira važna pitanja međunarodnog i uporednog prava;
  • proučava pravo Evropske unije i radi na usaglašavanju našeg prava sa evropskim pravom;
  • putem svojih publikacija i na druge načine upoznaje našu stručnu javnost sa stranim i međunarodnim pravom i upoznaje stranu javnost sa stanjem našeg zakonodavstva, prakse i dostignućima pravne nauke;
  • vrši fundamentalna istraživanja u domenu uporednog i međunarodnog prava;
  • učestvuje u radu na zakonodavnoj reformi, posebno izradom modela i nacrta zakona u različitim oblastima, daje stručna mišljenja, izrađuje elaborate, studije, analize i sl.;
  • objavljuje monografije, časopise i druge publikacije;
  • organizuje naučna savetovanja i stručne skupove povodom naročito značajnih i aktuelnih pitanja;
  • sarađuje sa odgovarajućim naučnim i stručnim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
  • prikuplja i čuva neophodnu dokumentaciju (zbirke propisa, službene listove, knjige, časopise, i dr.).