Revisiting the Concept of Jurisdiction in the Digital Era |
Redefinisanje koncepta jurisdikcije u digitalno doba

Cilј naučne konferencije jeste da putem okuplјanja vodećih naučnika i stručnjaka odgovori na značajna pitanja koja se tiču uticaja digitalizacije na pravni koncept jurisdikcije.

Digitalno doba suštinski preispituje granice tradicionalnih pravnih sistema, naročito kada se radi o pitanju jurisdikcije u okviru pravosuđa. Nastojimo da organizovanjem ove naučne konferencije damo odgovore na postojeće izazove, uz poseban osvrt na evoluciju koncepta jurisdikcije, kao i uspostavlјanje ravnoteže između različitih grana vlasti i posledice koje digitalne tehnologije imaju na sudske postupke i ograničenja jurisdikcije. Klјučne teme uklјučuju prelazak sa francuskog na američki model sudskog tumačenja i primene prava, integrisanje veštačke inteligencije i elektronskih procedura u pravne postupke, kao i globalnu ulogu interneta u redefinisanju pravnih ograničenja.

Organizovanjem ove konferencije takođe nastojimo da uspostavimo sveobuhvatnu platformu za dijalog između naučnika, stručnjaka iz prakse i donosilaca odluka i javnih politika, a u cilјu unapređenja razumevanja koncepta jurisdikcije u digitalno doba, kao i da ukažemo na moguće pravce dalјeg razvoja. Učesnici će putem izlaganja i učešća u diskusiji biti u prilici da razmene iskustva i steknu uvid o tome na koji način pravni sistemi mogu da se prilagode realnosti koju nameće digitalizacija, a uz istovremeno poštovanje principa pravičnosti i vladavine prava.

Rana registracija (slušaoci): 1500 RSD
Standardna registracija (slušaoci): 2000 RSD
Naknada uključuje pristup svim sesijama na dan konferencije (12. septembar 2024), pozvi za podnošenje apstrakata, knjigu apstrakata, ručak i osveženja u pauzama prema programu konferencije.

Uplatu izvršiti na račun br. 325-9500600028215-86 sa pozivom na broj:

 • 4-1-2024 (rana registracija)
 • 4-2-2024 (standardna registracija)

Registracioni formular

Postavite dokaz o uplati kotizacije
(pdf, jpg)

16. 8. 2024. – Krajnji rok za ranu registraciju
9. 9. 2024. – Krajnji rok za standardnu registraciju
12. 9. 2024. – Konferencija
27. 9. 2024. – Krajnji rok za podnošenje apstrakata
18.10. 2024. – Potvrda o prihvatanju apstrakta
15. 2. 2025. – Rok za podnošenje priloga na recenziju

Konferencija će nastojati da ponudi odgovore na to kako se koncept jurisdikcije, u različitim pravnim tradicijama, menja na pragu transformacije ka digitalnom dobu. U tom cilju, učesnici panela će se osvrnuti na ove promene i pokušati da pruže uvide u to kako se pravo ponaša u ovim okolnostima transformacije. Od koncepcije prava kao institucionalne prakse koja kombinuje ideje, pravne kategorije i pravnu praksu, konferencija će kao platforma omogućiti razmenu mišljenja kroz različita uglove posmatranja. Fokus će biti na poređenju različitih pravnih tradicija, u cilju analize načina na koji se dugoročne, srednjoročne i kratkoročne pravne strukture ponašaju u trenucima radikalnih promena kao što je trenutno digitalno doba.

 

I panel

Dugoročne transformacije izgradnja pravnih instituta – pravne ideje, pravna teorija i ustavni okvir

 

Prvi panel će nastojati da prikaže kako razvoj pravnih pojmova koji utiču na razvoj pravnih instituta doprinosi promeni koncepta nadležnosti. U okviru ovog panela razmatraće se kako fundamentalna načela pravne teorije i istorijski razvoj ustavnosti utiču na pravnu tradiciju u trenucima transformacije, doprinoseći oblikovanju različitih perspektiva koncepta jurisdikcije.

 

II panel

Srednjoročne transformacije: savremene procesnopravne kategorije

 

U ovom panelu, učesnici će analizirati kako procesno pravo reaguje na promene koncepta jurisdikcije. U okviru diskusija o uspostavljanju procesne jurisdikcije u različitim oblastima prava, arhitekturi pravila o nadležnosti i savremenim tendencijama u proceduralizmu, učesnici će nastojati da utvrde kako se postupci u građanskom, krivičnom, upravnom i drugim oblastima prava razvijaju i prilagođavaju sadašnjem digitalnom dobu.

 

III panel

Kratkoročne transformacije: primena prava iz perspektive brazilskog i srpskog pravosudnog sistema

 

Nadovezujući se na uvide stečene iz strukturne dinamike pravnih oblasti koje su bile predmet diskusije u I i II panelu, panelisti će analizirati specifične nacionalne pravosudne strukture. Cilj je da se pokaže na koji način pravna praksa utiče na transformacije koje se dešavaju u makrodimenzijama pravne racionalnosti i na klasične procesne kategorije, posebno u okviru teme jurisdikcije.

Potvrđeni govornici i moderatori

 

 • dr Dušan Popović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • dr Jelena Vučković, redovna profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, članica Visokog saveta sudstva Republike Srbije
 • dr Milan Škulić, zamenik predsednika Ustavnog suda
 • dr Vladan Petrov, sudija Ustavnog suda
 • dr Maja Nastić, vanredni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
 • dr Miroslav Đorđević, zamenik predsednika Visokog saveta tužilaštva Republike Srbije
 • Jasmina Stanković, tužilac, Vrhovno javno tužilaštvo Republike Srbije
 • Branko Stanić, sudija, Vrhovni sud Republike Srbije
 • Jelena Deretić, pomoćnik ministra pravde Republike Srbije
 • Marija Aranđelović Jureša, članica Visokog saveta sudstva Republike Srbije, sudija, Viši sud u Beogradu, Specijalno antikoruptivno odeljenje
 • dr Fernando Menezes de Almeida, redovni profesor, Univerzitet Sao Paulo, Brazil https://direito.usp.br/
 • dr Flavio Yarshell, redovni profesor, Univerzitet Sao Paulo, Brazil https://direito.usp.br/
 • dr Paulo Henrique Rodrigues Pereira, Univerzitet Sao Paulo, Brazil https://direito.usp.br/
 • dr Fernanda F. Fernandez Jankov, postdoktorske studije, Univerzitet Sao Paulo, Brazil https://direito.usp.br/
 • dr Rodrigo Cadore, Univerzitet u Frajburgu, Nemačka
 • Alessandro Diaferia, apelacioni sudija, Federalni viši sud Sao Paulo, treći distrikt, Brazil, (https://www.trf3.jus.br/), potpredsednik Asocijacije federalnih sudija Brazila (https://www.ajufe.org.br/)

 

Naučni odbor Konferencije

 

Institute of comparative law
Faculty of Law

Uz podršku