Osnivanje i prestanak rada pravnih lica

Istraživači IUP suvereno vladaju materijama kompanijskog prava, prava osiguranja i stečajnog prava, a odlično poznaju i razvoj zakonodavstva i prakse u Srbiji, državama u okruženju i Evropskoj uniji, tako da privatnom sektoru pružaju višestruko proverene informacije i utemeljene savete.

razvoj zakonodavstva i prakse

IUP je uradio desetine saveta u vezi sa osnivanjem i prestankom rada privrednih organizacija, uključujući banke i osiguravajuća društva.

Neko od pitanja na kojima smo uspešno radili su:

– izbor, primena i tumačenje merodavnog prava za domaće i međunarodne ugovore u privredi;

– propisi i postupak kod osnivanja privrednih društava u Srbiji i inostranstvu i izbor odgovarajućih organizacionih oblika privrednih društava;

– obezbeđenje poštovanja radnopravnih propisa i propisa o obaveznom socijalnom osiguranju u drugim državama;

–  izrada podzakonskih akata čije donošenje je u nadležnosti privrednog društva;

– postupanje u vezi sa postupcima stečaja, reorganizacije i likvidacije.