Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika

U Porodičnom zakonu ne postoji odredba koja udeo u privrednom društvu stečen zajedničkim ulogom supružnika svrstava u zajedničku imovinu, te u praksi dolazi do razmimoilaženja i neusaglašenosti. Smatra se da supružnik koji nije registrovan kao član privrednog društva ima pravo na srazmeran deo uloga u osnovnom kapitalu društva, ali ne i na udeo stečen tim ulogom, odnosno da osnivački ulog supružnika na koga se taj udeo ne vodi ne daje nikakva prava nad privrednim društvom supružniku koji nije upisan u registar.

Analizirajući rešenja Porodičnog zakona i Zakona o privrednim društvima smatramo da zajedničku imovinu supružnika čini i udeo u društvu sa ograničenom odgovornošću pod uslovom da ulog potiče iz njihove zajedničke imovine. Poslovni udeo stiču oba supružnika, samo po različitim osnovama. Supružnik koji je nominalno upisan u registar kao imalac poslovnog udela i član društva, poslovni udeo je stekao u trenutku njegovog upisa kao člana društva u registar. Supružnik koji nije upisan u registar kao član društva, predmetni poslovni udeo je stekao ex lege u trenutku ispunjenja zakonskih uslova propisanih za sticanje zajedničke imovine.

Razlika u sticanju udela predstavlja problem u praksi, jer se samo jedan supružnik upisuje u registar kao imalac udela. Sa aspekta privrednog prava supružnik koji nije upisan u registar nema nikakva članska prava, jer se ona stiču upisom u registar koji ima konstitutivni karakter. Ovakvo rešenje privrednog prava je u koliziji sa pravilima o imovinskim odnosima supružnika propisanih Porodičnim zakonom. Kako je veliki broj društava sa ograničenom odgovornošću, naročito jednočlanih, a na drugu stranu, na žalost, veliki broj razvoda brakova, jasno proizilazi da će se u brakorazvodnim parnicama često postavlјati pitanje pripadnosti odnosno podele udela u privrednom društvu. Da bi se otklonile nedoumice u praksi, neophodno je izvršiti dopune i usklađivanja Porodičnog zakona i Zakona o privrednim društvima, na način da se u Porodičnom zakonu u zajedničku imovinu, pored igara na sreću i prihoda od intelektualne svojine uvrste i udeli u privrednom društvu, čime će se udeo u privrednom društvu na nesumnjivi način svrstati u zajedniču imovinu (ukoliko je udeo stečen u toku zajednice života u braku ulogom iz zajedničke imovine), a u Zakonu o privrednim društvima uvede pretpostavka upisa oba supružnika u registar, uz izuzetak kada neki od supružnika izričito izjavi da je udeo stečen sredstvima iz njegove posebne imovine i kada se sa tim u pisanoj formi saglasi drugi supružnik.


Stjepanović, Bogdana (2019) Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika. Pravo i privreda, 57 (4/6). pp. 352-363. http://ricl.iup.rs/428/


Image by Freepik

O autoru

Bogdana Stjepanović

Bogdana Stjepanović je naučni saradnik Instituta za uporedno pravo. Oblasti njenog interesovanja su porodično pravo i obligaciono pravo.

Podelite