Srpski prevodi publikacija sa dokumentima Saveta Evrope o uspostavljanju standarda u oblasti vladavine prava

20. januar 2021. g.

U cilju daljeg podsticanja kreiranja politika zasnovanih na znanju, Savet Evrope je u saradnji sa Institutom za uporedno pravo, objavio četiri publikacije koje sadrže prevode dokumenata na srpski jezik koji postavljaju standarde u oblasti vladavine prava i stavio ih na raspolaganje sudijama, tužiocima i drugim zainteresovanim stranama (tekstovi ranije uglavnom nisu bili dostupni na srpskom jeziku).

Ove publikacije uključuju srpske prevode mišljenja Konsultativnog veća evropskih sudija i Konsultativnog veća evropskih tužilaca, odabrane preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope i određenih mišljenja Venecijanske komisije, kao i relevantne presude Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije.

Ako ste zainteresovani da dobijete štampane primerke ovih publikacija poštom, potrebno je da dostavite poštansku adresu na DGI.HF.SLGIT.belgrade@coe.int najkasnije do 31. januara 2021. godine.

* Naslovna slika i vest su preuzeti sa sajta Saveta Evrope (link: https://go.coe.int/oRW9M)