Legat dr Jovana Ćirića

U Institutu za uporedno pravo u Beogradu 4. aprila 2023. godine otvoren je Legat dr Jovana Ćirića, sudije Ustavnog suda Srbije i dugogodišnjeg direktora Instituta.

Biografija dr Ćirića

Rođen je 1960. godine u Beogradu, gde je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 1985. godine radi u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, gde je bio angažovan na nekoliko istraživačkih projekata, a 1990. je magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom: „Krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika“. Doktorirao je 2000. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Vanpravni uticaji na kaznenu politiku sudova“. Iste godine prelazi da radi u Institut za uporedno pravo, a 2009. godine izabran je u najviše naučno zvanje – naučni savetnik. Dužnost direktora Institut za uporedno pravo obavljao je od 2007. do 2016. godine. Bio je član Etičkog komiteta Kliničkog centra Srbije, urednik časopisa „Strani pravni život“. Godine 2009. bio je član Komisije za izmene i dopune Krivičnog zakonika Srbije. Bio je i član Komisije za sticanje naučnih zvanja pri Ministarstvu nauke od 2014. do 2016. godine, a 2013. godine Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu dodelilo mu je godišnju nagradu za ostvarenja u toj godini. Za sudiju Ustavnog suda izabran je u decembru 2016. godine.

O legatu

U legatu se nalaze monografije i naučni i stručni članci koje je dr Ćirić objavio, kao i zbornici čiji je bio urednik i mnoge knjige iz privatne zaostavštine. U legatu se nalazi i njegova sudijska toga, kao i diploma o odbranjenoj doktorskoj disertaciji.

Značajno mesto u legatu zauzimaju fotografije značajnih momenata iz života i rada dr Jovana Ćirića.