Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama EU – poglavlja 23 i 24