Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама ЕУ – поглавља 23 и 24